Jaarvergadering VPC zaterdag 5 september 2015

De twee-jaarlijkse vergadering van de Vechtplassencommissie wordt gehouden op 5 september. De dag zal in het teken staan van “water”. De nieuwe dijkgraaf, Gerhard van den Top zal zich voorstellen en iets vertellen over de manier waarop hij over het waterbeheer denkt. Verder kijken we terug, maar direct ook vooruit als het 20 jaar geleden opgestelde Restauratieplan voor de Vecht (RPV) besproken wordt. Wat kunnen we daar nu nog van leren? Tenslotte zal iemand iets vertellen over “Water voor Amsterdam” een eeuwenlange relatie van de Vechtstreek met het drinkwater van Amsterdam. We hopen ‘smiddags het waterleidingbedrijf op Driemond te bezoeken. Een mooi programma. Reserveer deze datum alvast in de agenda! Meer details volgen later, o.a. op de webpagina www.vecht.nl/vpc-jaarvergadering-2015

Hooibergen in de Vechtstreek

Er zijn nog (ca) 318 hooibergen in de gemeente Stichtse Vecht
In de Vechtstreek had iedere boerderij tenminste één hooiberg. Zo gewoon waren ze. Maar ze spelen geen rol meer in de moderne hooibouw en staan er daarom vaak verkommerd bij. De gedachte dat de hooiberg uit het agrarisch cultuurlandschap zou verdwijnen, was voor het Cultuurplatform Vechtstreek en de Vechtplassencommissie aanleiding om, op initiatief van Arie Manten, alle hooibergen in Stichtse Vecht te inventariseren. Met steun van de Gebiedscommissie Utrecht West en met hulp van vrijwilligers uit van de Historische Kringen van Maarssen, Breukelen en Loenen zijn 318 hooibergen in kaart gebracht. De resultaten zijn door Peter Bos verwerkt en digitaal ingevoerd in de provinciale GIS.Uit de inventarisatie bleek dat nog maar 13 hooibergen hun oorspronkelijke functie hebben. En dat maar één hooiberg in gebruik is als Bed & Breakfast. De meeste hebben op allerlei manieren een nieuwe bestemming gekregen. Veelal creatief, maar lang niet altijd geschikt voor een schoonheidsprijs en niet zelden met verlies van de karakteristieke waarden. Omdat een zinvolle bestemming de beste garantie is om de hooibergen met hun kenmerkende roeden en dakvormen als wezenlijk onderdeel van het agrarisch erfgoed en cultuurlandschap te behouden, wil de werkgroep eigenaren aan de hand van goede voorbeelden stimuleren om een passende herbestemming te zoeken.
In december 2014 verscheen de Handreiking Nieuwe Functies op Vrijkomende Agrarische Bedrijfspercelen, waarin de Provincie schetst hoe zij, om de kwaliteit en de vitaliteit van het landelijk gebied te waarborgen, terughoudend om wil gaan met sloop en bij de verplichte sloop een uitzondering wil maken voor historisch waardevolle bebouwing, op voorwaarde dat deze een passende functie krijgt die bijdraagt aan behoud. Binnen dit kader lijkt de hooiberg te redden van de ondergang!
zie o.a. vecht.nl/plannen/vechtprojecten/hooibergen

Dijkverbeteringsprojecten van AGV/Waternet

Bij het onderwerp Bomen hierboven kwamen reeds de lopende dijkverbeteringsprojecten in de noordelijke Vechtstreek aan de orde. Voor het traject van Weesp naar Vreeland aan de westzijde van de Vecht heeft Waternet hiervoor het bureau Tertium in de arm genomen teneinde de communicatie met de bewoners langs de Vecht en de verschillende belangorganisaties in goede banen te leiden. Door ervaring wijs geworden heeft Waternet het belang van tijdig en open contact met deze betrokkenen niet alleen ingezien maar daar ook naar gehandeld. Zo zijn er vele bijeenkomsten geweest die uiteindelijk hebben geleid tot een ‘Vechttafel’ waar alle punten van belang – met name de omgang met de bomen, het dijkprofiel en de effecten op het omliggende landschap – werden besproken. Doel was om uiteindelijk te komen tot een zgn. Omgevingscontract waarin de wederzijdse verwachtingen en afspraken zouden worden vastgelegd. Dat dit proces tot dusver in goede harmonie is verlopen, is zowel te danken aan de voorbereiding door Tertium, als aan de open wijze van communiceren door de AGV/Waternet-projectleiding, Willem Bogaard en zijn medewerkers. Wij hopen dat de komende uitvoeringsfase even goed zal uitpakken.

Zie www.tertium.nl en bovenal www.agv.nl/plannen/dijken

Communiceren: Vechtplassencommissie nu ook op Facebook en Twitter

Als organisatie zijn er steeds meer manieren waarop je kunt communiceren met je omgeving en achterban. Waar dat aanvankelijk ging via een papieren nieuwsbrief, is deze tegenwoordig vervangen door een elektronische en zijn daar nog veel meer online mogelijkheden bijgekomen. En dan gaat het niet alleen om het hebben van een website, maar ook om online communicatie via bijvoorbeeld sociale media.
Sinds kort is de Vechtplassencommissie aan het experimenteren met deze laatste mogelijkheid en zijn we te vinden op zowel Facebook als Twitter. Het doel is om met behulp van Facebook en Twitter de Vechtplassencommissie en haar werk meer bekendheid te geven, geïnteresseerden op de hoogte te houden en ook nieuwe doelgroepen aan te spreken. Daarnaast bieden sociale media nieuwe mogelijkheden tot interactie. Zo kan sneller ingehaakt worden op de actualiteit, kunnen standpunten snel gedeeld worden en kan er online interactie ontstaan met zowel personen als organisaties. Met deze interactie hopen we de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Vechtplassencommissie te kunnen vergroten.
De komende tijd zullen we vooral experimenteren met de manier waarop we de sociale media het beste in kunnen zetten. Maar voor nu kunt u alvast helpen door ons te volgen op Twitter en te liken op Facebook!
Facebook: www.facebook.com/pages/Vechtplassencommissie/1574297732856445
Twitter:https://twitter.com/Vechtplassen Voor vragen en opmerkingen is onze Facebook-redacteur Pieter Kroon beschikbaar: pieterkroon14@hotmail.com

Cultuurfonds Stichtse Vecht

Op 1 januari 2015 ging de samenwerking tussen de gemeente Stichtse Vecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds van start met de introductie van het Cultuurfonds Stichtse Vecht en de daarbij behorende website www.cultuurfonds.nl/stichtsevecht alwaar culturele organisaties in de gemeente hun aanvragen voor ondersteuning van culturele projecten kunnen indienen. De provinciale afdeling Utrecht van het Prins Bernhard Cultuurfonds behandelt de aanvragen. De deadline voor het indienen van aanvragen is steeds een maand vóór de vergaderdatum. Zie voor precieze data de website www.cultuurfonds.nl/utrecht/aanvragen

Het Cultuurplatform Stichtse Vecht (www.cultuurplatformvechtstreek.nl) en Stichting Vechtsnoer (www.vechtsnoer.nl) zijn als vertegenwoordigers van de cultuursector gesprekspartner van het fonds en dragen vanuit die rol ideeën aan. Het is verder de bedoeling dat ook particulieren, bedrijven en vermogensfondsen financiële bijdragen aan het Cultuurfonds Stichtse Vecht gaan geven. De bruidsschat van de gemeente aan het Cultuurfonds bedroeg begin dit jaar €90.000. In de loop van dit jaar mag een eerste evaluatie worden verwacht.

Historisch groen in de gemeente Stichtse Vecht

In Stichtse Vecht wordt hard gewerkt aan het in kaart brengen van het historisch groen. Dat wordt een aparte kaartlaag van de nog op te stellen cultuurhistorische waardenkaart. Historisch groen komt ook op de zgn. Groene Kaart behorende bij de te actualiseren bomenverordening en het bomenbeleid. Met het oog op harmonisatie van dat laatste wil de gemeente de plannen nog voor de zomer vaststellen. Positief is dat de gemeente zo veel waarde aan het historisch groen hecht.

Op uitnodiging van de gemeente heeft een klankbordgroep naar de eerste concepten gekeken en is tot de conclusie dat:

* door bureau en medewerkers hard is gewerkt en in korte tijd al goed en waardevol werk is verzet, resulteerde in uitgebreide beleidsnotities, een concept bomenverordening en drie, onderling verschillende kaarten;
* de gepresenteerde plannen nog niet rijp zijn voor besluitvorming;
* dat geldt met name de presentatie op drie verschillende, niet geïntegreerde kaarten;
* dat de uitgangspunten voor de inventarisatie niet duidelijk zijn en dat nog niet alle reeds door derden verzamelde informatie is verwerkt;
* het niet realistisch is te verwachten dat deze lacunes op korte kunnen worden hersteld cq voldoende aangevuld;
* besluitvorming op basis van het thans beschikbare materiaal ongewenste onduidelijkheden introduceert waarvan de consequenties niet zijn te overzien en derhalve niet verantwoord is.
In een zienswijze heeft de VPC, als penvoerder van de klankbordgroep, geconcludeerd dat het thans beschikbare materiaal niet rijp is voor besluitvorming en dat het niet realistisch is te verwachten dat de noodzakelijke aanvullingen en verbeteringen op korte kunnen zijn hersteld. En het College met klem in overweging gegeven af te zien van hun voornemen het bomenbeleid vòòr de zomer door de Raad te laten vaststellen en een zodanige datum te zoeken die het in rede mogelijk maakt beleid te formuleren dat de toets der kritiek kan doorstaan.

Bruggen in de Vechtstreek

Bruggen in de Vechtstreek – Op afstand bediening bruggen in Vreeland, Loenen en Breukelen voorlopig van de baan
Al sinds 2012 wordt door de gemeente Stichtse Vecht onderzoek gedaan naar het op afstand bedienen van de gemeentelijke bruggen in de kernen Vreeland, Loenen en Breukelen met als doelen efficiency, kostenbesparing en gelijktrekken van beleid binnen Stichtse Vecht. Een klankbordgroep van Vreelanders, Loenenaren en Breukelaren heeft de rapporten van de gemeente bestudeerd en een negatief advies aan de gemeente uitgebracht. De berekeningen van de klankbordgroep toonden geheel andere cijfers en een andere terugverdien-tijd, mede doordat veel kosten niet waren opgenomen in de gemeentelijke berekeningen. Daarnaast zijn er belangrijke tegenargumenten die niet direct in geld zijn uit te drukken: aantasting van het beschermd dorpsgezicht (camera’s, luid belgerinkel, moderne slagbomen met knipperlichten) en een sterk verminderde veiligheid. In de grote drukte zowel op het water als over land speelt de brugwachter immers een corrigerende, sociale en beveiligende rol. Na jarenlang overleg en gesteggel is de kogel sinds vorige week min of meer door de kerk en heeft het college een voorlopig besluit genomen om het onderzoek naar het op afstand bedienen van de bruggen in de drie kernen af te sluiten wegens onvoldoende draagvlak. Samen met de dorpsraden van de drie kernen gaat het college nu op zoek naar alternatieve mogelijkheden om alsnog de door de gemeente voorziene besparing van € 100.000,- te realiseren. De gemeente start met de kern Vreeland.

Reactie 16-6-2015 binnengekomen:

Suggestie om het gat van 100.000 Euro te dempen: men zou de brugwachters weer moeten toestaan ‘het klompje’ te gebruiken om bruggeld te innen! C. van Zadelhoff

 

 

Bomen langs de Vecht

Bij verschillende dijkverbeteringsprojecten langs de Vecht die nu gepland of uitgevoerd worden, spelen de bomen langs de dijken een belangrijke rol. Bij voorbeeld langs de westelijke oever tussen Weesp, Nigtevecht en Vreeland. Vooral dank zij de werkgroep Werk aan de Vecht onder bevlogen aanvoering van Adriaan van Doorn zijn er met Waternet afspraken gemaakt over behoud, herplant en onderhoud van de voor de Vechtoevers zo karakteristieke bomen langs de dijken rond Nigtevecht: er zullen bij de dijkverbetering noodzakelijkerwijs bomen moeten worden gekapt. Bomen die volgens de keur niet op de dijk kunnen blijven staan, maar die geen gevaar opleveren voor de dijk (omwaaigevaar) kunnen behouden blijven, indien adequaat onderhoud ervan is gegarandeerd. Ook is herplant op meerdere plekken voorzien. Afspraken daartoe worden door Waternet met de eigenaren gemaakt. De eigenaren kunnen aangeven dat het onderhoud door een knotgroep moet worden uitgevoerd. Waternet stelt daartoe een apart convenant op met de knotgroep ‘Werk aan de Vecht’. Besloten is om deze bestaande knotgroep in te schakelen voor het noodzakelijke knotten van bomen, indien de boomeigenaren hebben aangegeven dat niet in eigen beheer te willen doen. Er zal dus niet per dijktracé worden gewerkt met ad hoe knotgroepen. Bij het knotten zullen, voor zover nodig, lokale vrijwilligers worden ingeschakeld. Voor de (Lage) Klompweg en de Vreelandseweg is een lijst opgesteld van mensen die bereid zijn om bij het knotten behulpzaam te zijn. Deze lijst kan nog worden aangevuld. Mail naar: knotgroep.weesp.nigtevecht@gmail.com

Boeren in de Vechtstreek en de schaalvergroting van de melkveehouderij

Nu de beperkingen van de melkproductie zijn opgeheven streven veel agrariërs naar schaalvergroting. De VPC ziet deze ontwikkeling met zorg tegemoet. Schaalvergroting betekent grotere en daarmee hogere stallen. Niet overal in het landschap van de Vechtstreek past dit. Het is nog enigszins onduidelijk in hoeverre de uitbreiding van de veestapel gekoppeld wordt aan de hoeveelheid beschikbaar land. Het ministerie heeft een voorontwerp voor de regeling gepubliceerd, zij houdt vast aan het motto koeien horen in de weide. Als de koppeling definitief wordt doorgevoerd, ontstaat bij veel voorgenomen uitbreidingen een tekort aan agrarisch areaal en zal het aantal nieuwe stallen waarschijnlijk niet zo groot zijn. Vanuit landschappelijk oogpunt blijft de VPC echter alert.

Baggeren & schoonmaken van de Vecht

Dit voorjaar is het baggerproject, de finale van het Restauratie Plan voor de Vecht (RPV) afgerond. In vier jaar tijd is zo’n 2,5 miljoen kuub vervuild slib van de bodem van de rivier gebaggerd. Dit staat gelijk aan een voetbalarena die tot de nok toe gevuld is met bagger. Het resultaat is een schone en diepe rivier, wat zorgt voor een toename van diversiteit aan dieren en waterplanten. Ook is hierdoor de waterkwaliteit en de doorvaart verbeterd. Zie ook http://www.agv.nl/vecht/ In de slipstream van dit mega-project werd dit voorjaar op Wereldwaterdag (22 maart) door de stichting Aquarius een grote schoonmaak-dag georganiseerd waarbij vrijwilligers ook langs de Vecht al het zwerfvuil verzamelden. Dit deed menigeen in de noordelijke Vechtstreek terugdenken aan Ton Stork die begin jaren ’70 met scholieren en oeverbewoners eenzelfde grote schoonmaakactie organiseerde.