Emil Luden-penning-2019

De Emil-Ludenpenning wordt dit jaar uitgereikt aan: Piet Bakker.

Deze heeft op een bijzondere en belangrijke wijze bijgedragen aan de kennis over en het behoud van natuur en erfgoed in Gooi en Vechtstreek. Hij heeft daarbij in zijn werk, zijn vele adviezen, publicaties en lezingen aandacht gevestigd op de waarden van de natuur in relatie tot de cultuurhistorie.

De Emil Luden-lezing wordt gegeven door prof. dr. Hans Renes, hoogleraar faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht en hoogleraar Erfgoed en Ruimte Vrije Universiteit Amsterdam.

De muziek wordt dit jaar verzorgd door Annoesjka Cabo (viool) en Amerentia van der Kooij (altviool).

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het oude Stadhuis te Naarden, Marktstraat 22, 1411 EA Naarden. Inloop 19.30 uur.

Als u aanwezig wilt zijn, wordt u verzocht u vóór 9 oktober a.s. op te geven bij de secretaris van de Stichting Stad en Lande van Gooiland: secretaris@erfgooiers.com

Kasteel Nederhorst in veilige handen bij Stadsherstel Amsterdam

In de afgelopen 60 jaar heeft het Rijksmonument kasteel Nederhorst diverse bedrijven gehuisvest zoals de Toonderstudio’s en verschillende ICT-bedrijven. De laatste jaren is gebleken dat deze functie moeilijk is voort te zetten gezien de huidige marktconforme eisen die deze functie stelt. De Harmine Wolters Stichting, eigenaar van kasteel Nederhorst, heeft diverse mogelijkheden bekeken en als nieuwe toekomst gekozen voor een woonfunctie. Deze is ook in lijn met de oorsprong van het vroeg 14e-eeuwse kasteel Nederhorst.

Van kantoorfunctie naar woonfunctie vraagt een flinke financiële armslag die de Harmine Wolters Stichting niet heeft. Om de nieuwe toekomst mogelijk te maken, is de Stichting op zoek gegaan naar een partij die deze ambitie kan realiseren. De keuze is op Stadsherstel Amsterdam gevallen als financieel krachtige instelling en met een reputatie op het gebied van wonen. Als beoogd nieuwe eigenaar garandeert Stadsherstel Amsterdam het behoud van het kasteel en landgoed.

Kasteel en tuin blijven publiekstoegankelijk
Stadsherstel Amsterdam heeft in de afgelopen jaren als restaurerende organisatie al meer dan 600 panden in een straal van 45 km rondom Amsterdam verkregen, gerestaureerd, en daarmee behouden voor de toekomst.

Veel van deze gebouwen hebben een openbaar karakter en Stadsherstel wil dit ook voor de kasteeltuin van Nederhorst. Maar ook de publieke toegankelijkheid van het kasteel zelf zal worden gehandhaafd. Door het kasteel weer een woonfunctie te geven is dit mogelijk. De bedoeling is om woningzoekenden, in het wat hogere- en middensegment en/of eventuele starters de mogelijkheid te geven om op deze bijzondere locatie, midden in het groen op deze cultuurhistorische plek te laten wonen.

In het huidige schetsontwerp voor het kasteel zijn betaalbare huurappartementen tussen 40 en 115 m2 opgenomen.

Uitbreiding woningvoorraad Gemeente Wijdemeren
Het plan van Stadsherstel zorgt voor een gevarieerde samenstelling van woningvoorraad en bewoners en draagt bij aan de sociale- en economische doelstelling van de regio en de gemeente Wijdemeren, door het scheppen van woningen in het middensegment van de huurmarkt. Deze voorlopige plannen zijn reeds aan de gemeente voorgelegd en binnenkort zal Stadsherstel Amsterdam ook met de buurt overleg hebben.

Het spreekt voor zich dat de bestaande samenwerking met lokale organisaties zoals onder andere de Historische Kring, Stichting Godard en de scholen zal worden gecontinueerd

Verdwenen kastelen en buitenplaatsen in Gooi & Vechtstreek

Het Archeologisch tijdschrift voor het Gooi en omstreken (vooral de Vechtstreek) heeft een bijzonder informatief nummer uit 2017 uitgebracht over:
Verdwenen buitenplaatsen en kastelen in het gebied. Vooral de eerste helft van het tijdschrift is voor de Vechtstreek van belang:

Verdwenen buitenplaatsen langs de Vecht, de Angstel en het Gein; Verdwenen buitenplaatsen in ‘ s -Graveland en Ankeveen; Verdwenen kastelen in Gooi en Vechtstreek; Relicten van verdwenen buitenplaatsen

Zie:
https://www.academia.edu/34194934/Archeologica_Naerdincklant_2017-2_Verdwenen_buitenplaatsen_en_kastelen?auto=download

Tentoonstelling ‘Archief onder water’ over de Oude Hollandse Waterlinie


Van dinsdag 2 juli 2019 tot vrijdag 16 augustus 2019 is in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) in Breukelen de tentoonstelling ‘Archief onder water’ te zien over de Oude Hollandse Waterlinie. In deze gratis tentoonstelling van zeven informatiezuilen met duidelijke informatie en achtergronden, een interactief sprekend schilderij waarop de Zonnekoning zijn verhaal vertelt, een collectie boeken (ter inzage) en een collectie objecten, wordt het verhaal verteld van de Oude Hollandse Waterlinie.


Ruim 800 hectare natuurgebied gepland in Vechtplassengebied


De provincie Noord-Holland maakt de komende jaren ruim 800 hectare natuurgebied in het Vechtplassengebied. De gebieden, die nu vaak een agrarische functie hebben, zijn belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het gebied.

De laagveennatuur is van groot belang voor bedreigde diersoorten zoals de otter, de grote karekiet en de roerdomp. Een groot deel van de Oostelijke Vechtplassen is daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarnaast is het een belangrijke schakel in het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het doel van ‘dit groene netwerk’ is het verbinden van waardevolle natuurgebieden om de overlevingskansen van zeldzame dieren en planten te vergroten.

Omvorming

De provincie verkent de komende jaren, samen met bijna 500 grondeigenaren in het Natuur Netwerk Nederland, de mogelijkheden om hun percelen om te vormen naar natuurgebied. De eerste gesprekken starten in juni in de gebieden Kortenhoef Oost en Weersloot/ Egelshoek.

Informatieavonden

Om de grondeigenaren in het gebied goed te informeren, organiseert de provincie 2 bijeenkomsten: 1 specifiek voor agrariërs op dinsdag 21 mei 2019 van 20:00 uur tot 22:00 uur in De Vrijbuiter in Loosdrecht en 1 voor overige grondeigenaren op donderdag 6 juni 2019 in De drie Dorpen in Ankeveen. Dit programma wordt 3 keer herhaald (om 18.30, 19.30 en 20.30 uur).

Gebiedsaanpak Oostelijke Vechtplassen

Om te zorgen voor een aantrekkelijk plassengebied om in te wonen en te recreëren, heeft een groot aantal partijen in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de natuur, de waterkwaliteit en de (water)recreatie in het oostelijke vechtplassengebied. Door deze integrale aanpak kunnen omvangrijke opgaven zoals de natuuropgave worden uitgevoerd.

VECHTOLOGIE-2019

In 2017, 2018 en in 2019 zijn beknopte cursussen Vechtologie gehouden in het kader van de plaatselijk Cursusprojecten in Loenen (2x), Breukelen (Swib), Maarssen (in samenwerking met het Vechtstreekmuseum en ‘de Polderwachter’) en in Abcoude. De cursus in Vinkeveen loopt nog tot juni 2019.

De onderwerpen waren: –het ontstaan van de Vecht –het water in het Vechtplassengebied –de natuur in de Vechtstreek –bouwen in de Vecht

In het totaal hebben ruim honderd cursisten deelgenomen aan deze Vechtologie-leergangen

De Vechtplassencommissie wil de kennis over de Vecht en de Vechtplassen die in de loop van de jaren is verworven heel graag delen met belangstellende inwoners van de Vechtstreek. De cursusprojecten hebben aan dat streven een positieve bijdrage geleverd.

Thans beraadt de VPC zich over de vraag hoe Vechtologie in de komende jaren zal worden vormgegeven.

Zie ook
https://vechtplassencommissie.nl/2019/05/07/vechtologie-2019/

Ton Stork Vechten voor de Vecht-penning 2019 uitgereikt aan Adriaan van Doorn

Wat is de Ton Stork Vecht voor de Vechtpenning? En wie verdient hem dit jaar?

De Vechtplassencommissie reikt eens in de twee jaar de Ton Stork Vechten voor de Vechtpenning uit aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor de kwaliteit van de Vechtstreek. De Vechtstreek is van grote waarde en een beschermer daarvan is een penning waard. Nu twintig jaar geleden heeft Elisabeth Varga voor de VPC een penning ontworpen in de vorm van een waterlelieblad met daarin de bekende tekst van één van de eersten die de waarde van de Vecht onder woorden bracht: Constantijn Huygens. Hij schreef vanuit Den Haag aan zijn Vechtvriend Johan Huijdekoper, die ‘Heer van Maersseveen’ was:

Ick sit op Hofwijck, staegh aen Goudestein, en denk, en vliede van mijn’ Vliedt om voor uw’ Vecht te vechten

De eerste penning werd in 1999 uitgereikt aan Ton Stork, de scheidend voorzitter van de VPC. Vandaag mogen wij de (11e) penning uitreiken.

Het is de moeite waarde om nu na 20 jaar de eerdere winnaars even kort langs te lopen:

Als eerste dus Ton Stork (1999) – een architect en bevlogen landschapsbeschermer, onvermoeibaar op vele fronten in touw voor de streek

Daarna Anthony Lisman (2001) – een buitenplaatsbewoner met ongeëvenaarde kennis van en liefde voor de landgoederen langs de Vecht

Vervolgens Edward & Sally Munnig Schmidt (2003) – sprak ik bij Anthony Lisman van ongeëvenaarde kennis? Met uitzondering dan van deze winnaar(s) in 2003, vele jaren hoeders van het oudheidkundig genootschap Niftarlake

Ineke Dukes (2005) – een voormalige Ridderhofstadbewoner – Oudaen – die dat huis niet alleen restaureerde maar ook op de bouwgeschiedenis promoveerde en haar grote kennis met alle Vecht-organisaties deelde

Hermine Kalf (2007) – ‘een jonge moeder’ uit Weesp die de spil werd van het regionale en bijna landelijke verzet tegen de geplande doorsnijding van een gaaf polderlandschap door de A6-9-verbinding in de noordelijke Vechtstreek

Bertus Averesch (2009), een projectontwikkelaar – niet onze natuurlijke vrienden – die zijn nek uitstak bij het vormgeven van OpBuuren bij Maarssen

Tjebbe de Boer (2011), jarenlang voortrekker van de Vereniging Spaar het Gein die dit deel van de Vechtstreek voor veel onheil heeft behoed en daarmee de naam van de vereniging eer aandeed

Hans van Bemmel (2013), gedreven kracht achter het Vechtstreekmuseum in Maarssen met grote kennis van de grote broer van de Vecht, het A’dam Rijnkanaal

Juliette Jonker-Duijnstee (2015), wie kent haar niet als enthousiaste onderzoeker van en schrijver over onderwerpen die het hart van de Vechtstreek raken (recent nog over Sterke Vrouwen in de Vechtstreek)

Wim Weijs (2017), waar de echte bijbel tenminste 4 evangelisten als auteurs kent, heeft de Vechtbijbel 1 duidelijke hoofdauteur, de initiator en schrijver van het inmiddels zo goed als uitverkochte Natuur en Landschap van de Vechtstreek

Wat laat dit overzicht van laureaten zien? 4 vrouwen en 7 mannen; 3 uit de noordelijke Vechtstreek, 6 uit het midden en 2 uit het zuiden; tot dusver een redelijk evenwicht; maar ook een sterke aandacht voor architectuur en landschap; pas in 2017 werd er met de keuze voor een laureaat dieper ingegaan op de natuurlijke aspecten van het landschap, zij het nog vormgegeven ‘van achter het bureau’.

In de geschiedenis van de Vechtplassencommissie speelt echter ook het ‘veldwerk‘ een grote rol. Een belangrijk onderdeel van de VechtplassenCommissie was lange tijd de Inventarisatie-commissie waar gedenkwaardige leden van de VPC hun werk voor de Commissie begonnen zijn (Roel de Wit, Piet Bakker, Luuc Mur en vele anderen) en waar bijzondere publicaties uit zijn voortgekomen. In de laatste decennia zijn de leden van de Commissie weer wat meer achter het bureau te vinden, ook al gaat dat nog steeds gepaard met kennis van de lokale en regionale situatie. Maar het echte werk aan het landschap wordt verwacht van overheden, particuliere eigenaren en vrijwilligers. En deze laatste groep verdient extra aandacht want dat werk wordt vaak in stilte verricht maar speelt een essentiële rol in het stimuleren en aanvullen van overheden en eigenaren in de zorg om het Vechtlandschap. Denk maar eens aan de karakteristieke knotwilgen langs de Vechtdijken die om de zoveel jaar naar ‘de kapper’ moeten om in leven te blijven. Velen zullen zich niet realiseren wie dat verzorgen: de gemeente, het Waterschap of de particuliere grondbezitter, of…?

Sinds 2009 is een groep vrijwilligers actief geworden in het gat dat de eerder genoemde partijen lieten liggen. Zorg om onvoldoende onderhouden wilgen en andere bomen langs de Vecht, bracht een aantal vrijwilligers samen die de werkgroep Werk aan de Vecht oprichtten. Geïnspireerd door het VPC-project Vechtoevers, zien en gezien worden, zijn zij aan de slag gegaan met het uitvoeren van landschappelijk onderhoud langs de rivier de Vecht, bijvoorbeeld door struiken te snoeien, bomen te knotten en rietlandjes te maaien. Het werkterrein omvat de gehele loop van de Vecht, van Utrecht tot Muiden. Het is veel werk om de kenmerkende oevers, de parken bij de buitenplaatsen en de hoogstamboomgaarden bij de boerderijen te onderhouden. En de subsidiemogelijkheden zijn beperkt. Enthousiaste vrijwilligers zijn daarom onmisbaar.

En er is een man die in deze tienjarige geschiedenis een even onmisbare als belangrijke rol heeft gespeeld in de groei en bloei van Werk aan de Vecht. Een bewoner van een van onze Vechtdorpen, in het dagelijkse leven bekend als ‘hommel-specialist’ – en hommels zijn van groot belang als bestuivers van groente-, fruit- en zaadgewassen – en daarmee ook van ons landschap. Hij is ook actief als tuinvogelconsulent voor Vogelbescherming, als dagvlinder-onderzoeker voor de Vlinderstichting en zelfs sprinkhaan-inventarisaties vallen onder zijn brede belangstelling. Maar bovenal is hij inspirator en coördinator van de knotgroep Werk aan de Vecht.

U heeft natuurlijk al lang geraden: de laureaat van 2019 kan niemand anders zijn dan Adriaan van Doorn!

Streep door plan haven Westbatterij bij Muiden


Muider Nieuws 3 april 2019

MUIDEN Natuurhaven MuiderPort, de beoogde buitenhaven achter de Westbatterij, is onhaalbaar. Dat concludeert de gemeente Gooise Meren na een negatief advies van de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

De gemeente stopt met haar medewerking aan het plan en verbreekt daarom haar lopende samenwerking met de Ontwikkelcombinatie KNSF/Elburg Yachting. Extra havencapaciteit is in Muiden een al langgekoesterde wens van velen. Er werd daarom al zeker zes jaar gekeken naar de locatie achter de Westbatterij. Een jaar geleden werd er een haalbaarheidsonderzoek gedaan en nadat het ontwerp wat werd aangepast om meer aandacht te besteden aan de ecologische en cultuurhistorische waarden leken alle seinen op groen te staan.

Nu zien de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het alsnog niet zitten, omdat ‘een ontwikkeling van een Natuurhaven op de plek nabij de Westbatterij niet samen gaat met de bescherming van de universele waarde van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam’.

Medewerking van Noord-Holland en de RCE is essentieel bij de vervolgstappen, zo weet ook verantwoordelijk wethouder Jan Franx. “We kunnen daarom niet anders dan de medewerking beëindigen, hoe jammer we dat ook vinden.

Kustmanifest Gooise Meren

Dringend pleidooi voor de natuur van de Gooise Kust.

DE VOORMALIGE ZUIDERZEE maakt meer dan de helft uit van de gemeente Gooise Meren.

Deze kust is bijzonder en divers en op veel plekken nog ongeschonden. Hier vind je historisch waardevolle oude zeedijken, klifkusten, weidse uitzichten, rust, duisternis, bijzondere dieren, planten en verschillende habitats. Het kustwater en de kustlijn vallen grotendeels onder de bescherming van Natura 2000, door de belangrijke watervogelgebieden en visgronden. Het landelijk kustgebied hoort op veel plekken bij het Nederlands Natuur Netwerk (NNN), met Weidevogelgebieden en Wetlands. Gooise Meren is via de Waterlandtak bij Muiden bovendien de belangrijkste verbinding tussen het IJsselmeer en het Naardermeer.

Om bovengenoemde redenen is ook de Vechtplassencommissie betrokken bij het aanbieden van het Kustmanifest aan lokale en regionale bestuurders.

Het hele Kustmanifest is te lezen als PDF

VechtVrienden-dag 2019 – 13 april

Zaterdag 13 april 2019 vanaf 9.30 bij de GWV De Vrijbuiter, Oud Loosdrechtsedijk 137, 1231 LT Loosdrecht.


Op deze Vriendendag staat het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen centraal. In dat akkoord hebben 21 partijen met uiteenlopende belangen elkaar gevonden in het streven om de kwaliteiten van het gebied verder te versterken. Samen werken zij aan verbetering van de natuur- en ecologische waterkwaliteit, aan het beheer van waardevolle ontginnings- en verveningslandschappen, aan een aantrekkelijker openbare ruimte en versterking van de watersportsector. Welke strategische aspecten spelen een rol en hoe krijgen de achterliggende waarden van de partijen in dit proces de aandacht die zij verdienen? Ook krijgt u een kijkje in de mogelijkheden om van traditionele naar natuur-inclusieve landbouw om te schakelen.

Programma en sprekers

9.30 inloop met koffie/thee

10.00 opening door Peter Rombouts, vz. Vrienden van de Vecht

Dion Ket, Prov. Noord-Holland, programma-manager Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen

Frans Evers, voorheen onafhankelijk voorzitter GA OVP

Charlotte Smit, voorzitter VPC

Pauze

Daniëlle de Nie, co-directeur Wij.land spreekt over het samengaan van landbouw en natuur

Lancering nieuwe website Vechtplassencommissie en Vrienden van de Vecht

Uitreiking Ton Stork vechten voor de Vechtpenning 2019 aan …

12.30 afsluiting door Peter Rombouts

Broodjeslunch met een toost op de nieuwe Ton Stork-penninghouder.

‘s Middags kunt u deelnemen aan een van de volgende excursies:

• Vaartocht Loenderveensche Plas, waterwingebied van Waternet (duur ca 1,5 uur)

• Vaartocht Ankeveense Plassen (duur ca 2 uur)

• Bezoek aan het agrarisch bedrijf van de heer H. Kreuger in Loenersloot waar de principes van natuurinclusieve landbouw worden toegepast.

De kosten voor deze vriendendag zijn € 20,- per deelnemer, inclusief de lunch. Introducé’s (‘nieuwe Vrienden van de Vecht’) zijn natuurlijk van harte welkom.

Aanmelden door middel van het overmaken van 20,- euro naar NL86TRIO0198526547 t.n.v. Vrienden van de Vecht te Maarssen + het zenden van een email naar aanmelden@vecht.nl – wilt u daarbij ook opgeven aan welke excursie u bij voorkeur wilt deelnemen? Het aantal deelnemers per excursie is beperkt. Aanmelden kan tot uiterlijk 7 april.

Ik hoop dat vele vrienden elkaar op zaterdag 13 april 2019 zullen treffen!

Namens de Vrienden van de Vecht, een vriendelijke groet,

Peter Rombouts, Voorzitter – vriend@vecht.nl

Vervoer en parkeren De Vrijbuiter: Op het terrein van De Vrijbuiter is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Eventueel kunt u parkeren bij Bootverhuur De Otter, Oud-Loosdrechtsedijk 131. Ons advies is om zoveel mogelijk te carpoolen.

Zie ook de VechtVrienden