Vaarverbinding Oostelijke Vechtplassen

Er is al heel wat vergaderd rond het onderwerp van de recreatieve vaarverbindingen in de Vechtstreek, zo ook in het kader van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Landschapbehouds- organisaties als Natuurmonumenten en de Vechtplassencommissie benadrukken daarbij het belang van extensieve , kleinschalige recreatie die recht doet aan de kwetsbaarheid van het landschap. Verschillende bewonersverenigingen in het gebied ondersteunen die benadering en hebben zich verenigd in een Federatie Oostelijke Vechtplassen.

Samen doen deze organisaties een hartstochtelijk pleidooi op de betrokken overheden met name Wijdemeren, Stichtse Vecht en de provincies Noord-Holland en Utrecht) niet nog meer geld te besteden aan weinig kansrijk onderzoek, maar de resterende fondsen te investeren in projecten waar alle verbonden partijen zich in kunnen vinden. Daar zijn voldoende mogelijkheden voor.

Wat is de Regionale Energiestrategie (RES)?

Er wordt veel gesproken over RES hetgeen slaat op Regionale Energiestrategieën die in vele regio’s van Nederland worden ontwikkeld teneinde het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel als mogelijk terug te dringen. Zo ook in de provincie Utrecht en Noord-Holland. Deze laatste publiceerde eind 2019 de volgende tekst:


In Nederland spraken we maatregelen af in het Klimaatakkoord. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. Zo voorkomen we dat de aarde met meer dan twee graden Celcius opwarmt en we overal serieuze problemen krijgen. Om maatregelen uit het Klimaatakkoord te realiseren hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. Energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken al deze partijen samen aan een Regionale Energie Strategie: de RES. Dat gebeurt in 30 energieregio’s in Nederland, waaronder energieregio Noord-Holland Zuid.

Bekijk de animatie: wat is de Regionale Energiestrategie? Informatie:http://www.energieregionhn.nl www.energieregionhn.nl

Animatie: Studio Duel in opdracht van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Groot Toekomstdebat Gooi & Vecht 21-2-2020

Vrijdag 21 februari 2020 van 16 tot 19 uur in Singer Laren

Tussen Vecht en Eem organiseert een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties; nieuwe-energie opwekkers en de aanwezigen. Met welke blik vinden zij elkaar voor een wenselijk èn haalbaar toekomstscenario op middellange termijn, in 2040? Waar kunnen en mogen windturbines en zonneweiden komen? Welke boodschap geven wij mee aan gemeenten die binnenkort, ook in regioverband, hun Omgevingsvisie moeten gaan vaststellen?

De bijeenkomst wordt ingeleid door een lezing van voormalig Rijksadviseur voor Landschap en Water, prof. Eric Luiten thans hoogleraar Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp aan de TU Delft.

Gespreksleider: oud-gedeputeerde Bart Krol van de provincie Utrecht.

Bestemd voor vertegenwoordigers van erfgoed- en natuurorganisaties en voor iedere burger en bestuurder met compassie voor ons gebied, die ook voor komende generaties de rijke geschiedenis wil doorgeven. Bijdrage in de kosten € 10,-

Opgeven voor het Groot Goois Toekomstdebat bij: https://www.tussenvechteneem.nl/aanmeldingsformulier-groot-goois-toekomstdebat/

Emil Ludenbijeenkomst 2019

Op vrijdag 11 oktober 2019 opende Frits van Dulm de bijeenkomst  van Tussen Vecht en Eem in de Burgerzaal van het oude Stadhuis te Naarden, waar een grote groep geïnteresseerden bijeen was voor de uitreiking van de Emil Ludenpenning 2019 aan Piet Bakker. De redenen voor de uitverkiezing van Piet Bakker zijn, samengevat, dat hij op bijzonder en belangrijke wijze, met grote kennis en inzet, heeft bijgedragen aan de kennis over en behoud van natuur en erfgoed in het Gooi waarbij hij in zijn werk, zijn vele adviezen, publicaties en lezingen juist ook aandacht heeft gevestigd op de waarden van de natuur in relatie tot de cultuurhistorie.

Zie voor een verslag: https://www.tussenvechteneem.nl/emil-ludenbijeenkomst-2019/ en voor een video-impressie: https://www.youtube.com/watch?v=bWWDCsU4aGY

Windmolens en zonnepanelen in de Vechtstreek

Naar aanleiding van de Spaar het Gein-actie: geen “mega-windmolens in ’t Gein”, heeft de Vechtplassencommissie (VPC) opnieuw een standpunt geformuleerd over dit onderwerp.

De VPC steunt het standpunt om geen windturbines toe te staan midden in de polder Baambrugge-Oostzijds.

Het VPC-beleid t.a.v. windturbines is verder te vinden op de website www.vechtplassencommissie.nl. Dit standpunt lijkt op dat van Spaar het Gein met dit verschil dat de VPC voor potentiële locaties van windturbines – die overigens niet worden uitgesloten als toekomstige noodzakelijke bron van energie – al wel enige algemene randvoorwaarden heeft geformuleerd. Voor het opwekken van de noodzakelijke energie in het VPC- werkgebied (dat o.a. het Gein-gebied behelst) zijn deze randvoorwaarden op dit moment:

  • eerst zonne-energie (onder voorwaarden)
  • als windenergie redelijkerwijs daadwerkelijk onafwendbaar is dan o.a.:
    • uitsluitend op ecologisch verantwoorde locaties
    • landschappelijk: bij voorkeur aansluitend bij reeds bestaande windturbines, in clusteropstelling en op of nabij bedrijven- en industrieterreinen.

Het landschap staat in toenemende mate onder druk. Zie de ingezonden brief in de Volkskrant van 9 december 2019 “Ons landschap is van niemand meer”. De Vechtplassencommissie wil ook cultuur- en natuurlandschappen zoveel mogelijk vrijwaren van onnatuurlijke elementen. Wat is het maximale laadvermogen van het landschap? De randvoorwaarde “geclusterde opstelling” bewerkstelligt dat er “lege” perspectieven kunnen overblijven.

Een toetsing aan het VPC-beleid levert op dat windturbines in de eerder genoemde (lijn)opstelling zuidelijk van de rivier het Gein volgens dit beleid ongewenst is.


Emil Luden-penning-2019

De Emil-Ludenpenning wordt dit jaar uitgereikt aan: Piet Bakker.

Deze heeft op een bijzondere en belangrijke wijze bijgedragen aan de kennis over en het behoud van natuur en erfgoed in Gooi en Vechtstreek. Hij heeft daarbij in zijn werk, zijn vele adviezen, publicaties en lezingen aandacht gevestigd op de waarden van de natuur in relatie tot de cultuurhistorie.

De Emil Luden-lezing wordt gegeven door prof. dr. Hans Renes, hoogleraar faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht en hoogleraar Erfgoed en Ruimte Vrije Universiteit Amsterdam.

De muziek wordt dit jaar verzorgd door Annoesjka Cabo (viool) en Amerentia van der Kooij (altviool).

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van het oude Stadhuis te Naarden, Marktstraat 22, 1411 EA Naarden. Inloop 19.30 uur.

Als u aanwezig wilt zijn, wordt u verzocht u vóór 9 oktober a.s. op te geven bij de secretaris van de Stichting Stad en Lande van Gooiland: secretaris@erfgooiers.com

Kasteel Nederhorst in veilige handen bij Stadsherstel Amsterdam

In de afgelopen 60 jaar heeft het Rijksmonument kasteel Nederhorst diverse bedrijven gehuisvest zoals de Toonderstudio’s en verschillende ICT-bedrijven. De laatste jaren is gebleken dat deze functie moeilijk is voort te zetten gezien de huidige marktconforme eisen die deze functie stelt. De Harmine Wolters Stichting, eigenaar van kasteel Nederhorst, heeft diverse mogelijkheden bekeken en als nieuwe toekomst gekozen voor een woonfunctie. Deze is ook in lijn met de oorsprong van het vroeg 14e-eeuwse kasteel Nederhorst.

Van kantoorfunctie naar woonfunctie vraagt een flinke financiële armslag die de Harmine Wolters Stichting niet heeft. Om de nieuwe toekomst mogelijk te maken, is de Stichting op zoek gegaan naar een partij die deze ambitie kan realiseren. De keuze is op Stadsherstel Amsterdam gevallen als financieel krachtige instelling en met een reputatie op het gebied van wonen. Als beoogd nieuwe eigenaar garandeert Stadsherstel Amsterdam het behoud van het kasteel en landgoed.

Kasteel en tuin blijven publiekstoegankelijk
Stadsherstel Amsterdam heeft in de afgelopen jaren als restaurerende organisatie al meer dan 600 panden in een straal van 45 km rondom Amsterdam verkregen, gerestaureerd, en daarmee behouden voor de toekomst.

Veel van deze gebouwen hebben een openbaar karakter en Stadsherstel wil dit ook voor de kasteeltuin van Nederhorst. Maar ook de publieke toegankelijkheid van het kasteel zelf zal worden gehandhaafd. Door het kasteel weer een woonfunctie te geven is dit mogelijk. De bedoeling is om woningzoekenden, in het wat hogere- en middensegment en/of eventuele starters de mogelijkheid te geven om op deze bijzondere locatie, midden in het groen op deze cultuurhistorische plek te laten wonen.

In het huidige schetsontwerp voor het kasteel zijn betaalbare huurappartementen tussen 40 en 115 m2 opgenomen.

Uitbreiding woningvoorraad Gemeente Wijdemeren
Het plan van Stadsherstel zorgt voor een gevarieerde samenstelling van woningvoorraad en bewoners en draagt bij aan de sociale- en economische doelstelling van de regio en de gemeente Wijdemeren, door het scheppen van woningen in het middensegment van de huurmarkt. Deze voorlopige plannen zijn reeds aan de gemeente voorgelegd en binnenkort zal Stadsherstel Amsterdam ook met de buurt overleg hebben.

Het spreekt voor zich dat de bestaande samenwerking met lokale organisaties zoals onder andere de Historische Kring, Stichting Godard en de scholen zal worden gecontinueerd

Verdwenen kastelen en buitenplaatsen in Gooi & Vechtstreek

Het Archeologisch tijdschrift voor het Gooi en omstreken (vooral de Vechtstreek) heeft een bijzonder informatief nummer uit 2017 uitgebracht over:
Verdwenen buitenplaatsen en kastelen in het gebied. Vooral de eerste helft van het tijdschrift is voor de Vechtstreek van belang:

Verdwenen buitenplaatsen langs de Vecht, de Angstel en het Gein; Verdwenen buitenplaatsen in ‘ s -Graveland en Ankeveen; Verdwenen kastelen in Gooi en Vechtstreek; Relicten van verdwenen buitenplaatsen

Zie:
https://www.academia.edu/34194934/Archeologica_Naerdincklant_2017-2_Verdwenen_buitenplaatsen_en_kastelen?auto=download

Tentoonstelling ‘Archief onder water’ over de Oude Hollandse Waterlinie


Van dinsdag 2 juli 2019 tot vrijdag 16 augustus 2019 is in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) in Breukelen de tentoonstelling ‘Archief onder water’ te zien over de Oude Hollandse Waterlinie. In deze gratis tentoonstelling van zeven informatiezuilen met duidelijke informatie en achtergronden, een interactief sprekend schilderij waarop de Zonnekoning zijn verhaal vertelt, een collectie boeken (ter inzage) en een collectie objecten, wordt het verhaal verteld van de Oude Hollandse Waterlinie.


Ruim 800 hectare natuurgebied gepland in Vechtplassengebied


De provincie Noord-Holland maakt de komende jaren ruim 800 hectare natuurgebied in het Vechtplassengebied. De gebieden, die nu vaak een agrarische functie hebben, zijn belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het gebied.

De laagveennatuur is van groot belang voor bedreigde diersoorten zoals de otter, de grote karekiet en de roerdomp. Een groot deel van de Oostelijke Vechtplassen is daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarnaast is het een belangrijke schakel in het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het doel van ‘dit groene netwerk’ is het verbinden van waardevolle natuurgebieden om de overlevingskansen van zeldzame dieren en planten te vergroten.

Omvorming

De provincie verkent de komende jaren, samen met bijna 500 grondeigenaren in het Natuur Netwerk Nederland, de mogelijkheden om hun percelen om te vormen naar natuurgebied. De eerste gesprekken starten in juni in de gebieden Kortenhoef Oost en Weersloot/ Egelshoek.

Informatieavonden

Om de grondeigenaren in het gebied goed te informeren, organiseert de provincie 2 bijeenkomsten: 1 specifiek voor agrariërs op dinsdag 21 mei 2019 van 20:00 uur tot 22:00 uur in De Vrijbuiter in Loosdrecht en 1 voor overige grondeigenaren op donderdag 6 juni 2019 in De drie Dorpen in Ankeveen. Dit programma wordt 3 keer herhaald (om 18.30, 19.30 en 20.30 uur).

Gebiedsaanpak Oostelijke Vechtplassen

Om te zorgen voor een aantrekkelijk plassengebied om in te wonen en te recreëren, heeft een groot aantal partijen in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de natuur, de waterkwaliteit en de (water)recreatie in het oostelijke vechtplassengebied. Door deze integrale aanpak kunnen omvangrijke opgaven zoals de natuuropgave worden uitgevoerd.