VECHTOLOGIE-2019

In 2017, 2018 en in 2019 zijn beknopte cursussen Vechtologie gehouden in het kader van de plaatselijk Cursusprojecten in Loenen (2x), Breukelen (Swib), Maarssen (in samenwerking met het Vechtstreekmuseum en ‘de Polderwachter’) en in Abcoude. De cursus in Vinkeveen loopt nog tot juni 2019.

De onderwerpen waren: –het ontstaan van de Vecht –het water in het Vechtplassengebied –de natuur in de Vechtstreek –bouwen in de Vecht

In het totaal hebben ruim honderd cursisten deelgenomen aan deze Vechtologie-leergangen

De Vechtplassencommissie wil de kennis over de Vecht en de Vechtplassen die in de loop van de jaren is verworven heel graag delen met belangstellende inwoners van de Vechtstreek. De cursusprojecten hebben aan dat streven een positieve bijdrage geleverd.

Thans beraadt de VPC zich over de vraag hoe Vechtologie in de komende jaren zal worden vormgegeven.

Zie ook
https://vechtplassencommissie.nl/2019/05/07/vechtologie-2019/

Ton Stork Vechten voor de Vecht-penning 2019 uitgereikt aan Adriaan van Doorn

Wat is de Ton Stork Vecht voor de Vechtpenning? En wie verdient hem dit jaar?

De Vechtplassencommissie reikt eens in de twee jaar de Ton Stork Vechten voor de Vechtpenning uit aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor de kwaliteit van de Vechtstreek. De Vechtstreek is van grote waarde en een beschermer daarvan is een penning waard. Nu twintig jaar geleden heeft Elisabeth Varga voor de VPC een penning ontworpen in de vorm van een waterlelieblad met daarin de bekende tekst van één van de eersten die de waarde van de Vecht onder woorden bracht: Constantijn Huygens. Hij schreef vanuit Den Haag aan zijn Vechtvriend Johan Huijdekoper, die ‘Heer van Maersseveen’ was:

Ick sit op Hofwijck, staegh aen Goudestein, en denk, en vliede van mijn’ Vliedt om voor uw’ Vecht te vechten

De eerste penning werd in 1999 uitgereikt aan Ton Stork, de scheidend voorzitter van de VPC. Vandaag mogen wij de (11e) penning uitreiken.

Het is de moeite waarde om nu na 20 jaar de eerdere winnaars even kort langs te lopen:

Als eerste dus Ton Stork (1999) – een architect en bevlogen landschapsbeschermer, onvermoeibaar op vele fronten in touw voor de streek

Daarna Anthony Lisman (2001) – een buitenplaatsbewoner met ongeëvenaarde kennis van en liefde voor de landgoederen langs de Vecht

Vervolgens Edward & Sally Munnig Schmidt (2003) – sprak ik bij Anthony Lisman van ongeëvenaarde kennis? Met uitzondering dan van deze winnaar(s) in 2003, vele jaren hoeders van het oudheidkundig genootschap Niftarlake

Ineke Dukes (2005) – een voormalige Ridderhofstadbewoner – Oudaen – die dat huis niet alleen restaureerde maar ook op de bouwgeschiedenis promoveerde en haar grote kennis met alle Vecht-organisaties deelde

Hermine Kalf (2007) – ‘een jonge moeder’ uit Weesp die de spil werd van het regionale en bijna landelijke verzet tegen de geplande doorsnijding van een gaaf polderlandschap door de A6-9-verbinding in de noordelijke Vechtstreek

Bertus Averesch (2009), een projectontwikkelaar – niet onze natuurlijke vrienden – die zijn nek uitstak bij het vormgeven van OpBuuren bij Maarssen

Tjebbe de Boer (2011), jarenlang voortrekker van de Vereniging Spaar het Gein die dit deel van de Vechtstreek voor veel onheil heeft behoed en daarmee de naam van de vereniging eer aandeed

Hans van Bemmel (2013), gedreven kracht achter het Vechtstreekmuseum in Maarssen met grote kennis van de grote broer van de Vecht, het A’dam Rijnkanaal

Juliette Jonker-Duijnstee (2015), wie kent haar niet als enthousiaste onderzoeker van en schrijver over onderwerpen die het hart van de Vechtstreek raken (recent nog over Sterke Vrouwen in de Vechtstreek)

Wim Weijs (2017), waar de echte bijbel tenminste 4 evangelisten als auteurs kent, heeft de Vechtbijbel 1 duidelijke hoofdauteur, de initiator en schrijver van het inmiddels zo goed als uitverkochte Natuur en Landschap van de Vechtstreek

Wat laat dit overzicht van laureaten zien? 4 vrouwen en 7 mannen; 3 uit de noordelijke Vechtstreek, 6 uit het midden en 2 uit het zuiden; tot dusver een redelijk evenwicht; maar ook een sterke aandacht voor architectuur en landschap; pas in 2017 werd er met de keuze voor een laureaat dieper ingegaan op de natuurlijke aspecten van het landschap, zij het nog vormgegeven ‘van achter het bureau’.

In de geschiedenis van de Vechtplassencommissie speelt echter ook het ‘veldwerk‘ een grote rol. Een belangrijk onderdeel van de VechtplassenCommissie was lange tijd de Inventarisatie-commissie waar gedenkwaardige leden van de VPC hun werk voor de Commissie begonnen zijn (Roel de Wit, Piet Bakker, Luuc Mur en vele anderen) en waar bijzondere publicaties uit zijn voortgekomen. In de laatste decennia zijn de leden van de Commissie weer wat meer achter het bureau te vinden, ook al gaat dat nog steeds gepaard met kennis van de lokale en regionale situatie. Maar het echte werk aan het landschap wordt verwacht van overheden, particuliere eigenaren en vrijwilligers. En deze laatste groep verdient extra aandacht want dat werk wordt vaak in stilte verricht maar speelt een essentiële rol in het stimuleren en aanvullen van overheden en eigenaren in de zorg om het Vechtlandschap. Denk maar eens aan de karakteristieke knotwilgen langs de Vechtdijken die om de zoveel jaar naar ‘de kapper’ moeten om in leven te blijven. Velen zullen zich niet realiseren wie dat verzorgen: de gemeente, het Waterschap of de particuliere grondbezitter, of…?

Sinds 2009 is een groep vrijwilligers actief geworden in het gat dat de eerder genoemde partijen lieten liggen. Zorg om onvoldoende onderhouden wilgen en andere bomen langs de Vecht, bracht een aantal vrijwilligers samen die de werkgroep Werk aan de Vecht oprichtten. Geïnspireerd door het VPC-project Vechtoevers, zien en gezien worden, zijn zij aan de slag gegaan met het uitvoeren van landschappelijk onderhoud langs de rivier de Vecht, bijvoorbeeld door struiken te snoeien, bomen te knotten en rietlandjes te maaien. Het werkterrein omvat de gehele loop van de Vecht, van Utrecht tot Muiden. Het is veel werk om de kenmerkende oevers, de parken bij de buitenplaatsen en de hoogstamboomgaarden bij de boerderijen te onderhouden. En de subsidiemogelijkheden zijn beperkt. Enthousiaste vrijwilligers zijn daarom onmisbaar.

En er is een man die in deze tienjarige geschiedenis een even onmisbare als belangrijke rol heeft gespeeld in de groei en bloei van Werk aan de Vecht. Een bewoner van een van onze Vechtdorpen, in het dagelijkse leven bekend als ‘hommel-specialist’ – en hommels zijn van groot belang als bestuivers van groente-, fruit- en zaadgewassen – en daarmee ook van ons landschap. Hij is ook actief als tuinvogelconsulent voor Vogelbescherming, als dagvlinder-onderzoeker voor de Vlinderstichting en zelfs sprinkhaan-inventarisaties vallen onder zijn brede belangstelling. Maar bovenal is hij inspirator en coördinator van de knotgroep Werk aan de Vecht.

U heeft natuurlijk al lang geraden: de laureaat van 2019 kan niemand anders zijn dan Adriaan van Doorn!

Streep door plan haven Westbatterij bij Muiden


Muider Nieuws 3 april 2019

MUIDEN Natuurhaven MuiderPort, de beoogde buitenhaven achter de Westbatterij, is onhaalbaar. Dat concludeert de gemeente Gooise Meren na een negatief advies van de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

De gemeente stopt met haar medewerking aan het plan en verbreekt daarom haar lopende samenwerking met de Ontwikkelcombinatie KNSF/Elburg Yachting. Extra havencapaciteit is in Muiden een al langgekoesterde wens van velen. Er werd daarom al zeker zes jaar gekeken naar de locatie achter de Westbatterij. Een jaar geleden werd er een haalbaarheidsonderzoek gedaan en nadat het ontwerp wat werd aangepast om meer aandacht te besteden aan de ecologische en cultuurhistorische waarden leken alle seinen op groen te staan.

Nu zien de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het alsnog niet zitten, omdat ‘een ontwikkeling van een Natuurhaven op de plek nabij de Westbatterij niet samen gaat met de bescherming van de universele waarde van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam’.

Medewerking van Noord-Holland en de RCE is essentieel bij de vervolgstappen, zo weet ook verantwoordelijk wethouder Jan Franx. “We kunnen daarom niet anders dan de medewerking beëindigen, hoe jammer we dat ook vinden.

Kustmanifest Gooise Meren

Dringend pleidooi voor de natuur van de Gooise Kust.

DE VOORMALIGE ZUIDERZEE maakt meer dan de helft uit van de gemeente Gooise Meren.

Deze kust is bijzonder en divers en op veel plekken nog ongeschonden. Hier vind je historisch waardevolle oude zeedijken, klifkusten, weidse uitzichten, rust, duisternis, bijzondere dieren, planten en verschillende habitats. Het kustwater en de kustlijn vallen grotendeels onder de bescherming van Natura 2000, door de belangrijke watervogelgebieden en visgronden. Het landelijk kustgebied hoort op veel plekken bij het Nederlands Natuur Netwerk (NNN), met Weidevogelgebieden en Wetlands. Gooise Meren is via de Waterlandtak bij Muiden bovendien de belangrijkste verbinding tussen het IJsselmeer en het Naardermeer.

Om bovengenoemde redenen is ook de Vechtplassencommissie betrokken bij het aanbieden van het Kustmanifest aan lokale en regionale bestuurders.

Het hele Kustmanifest is te lezen als PDF

VechtVrienden-dag 2019 – 13 april

Zaterdag 13 april 2019 vanaf 9.30 bij de GWV De Vrijbuiter, Oud Loosdrechtsedijk 137, 1231 LT Loosdrecht.


Op deze Vriendendag staat het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen centraal. In dat akkoord hebben 21 partijen met uiteenlopende belangen elkaar gevonden in het streven om de kwaliteiten van het gebied verder te versterken. Samen werken zij aan verbetering van de natuur- en ecologische waterkwaliteit, aan het beheer van waardevolle ontginnings- en verveningslandschappen, aan een aantrekkelijker openbare ruimte en versterking van de watersportsector. Welke strategische aspecten spelen een rol en hoe krijgen de achterliggende waarden van de partijen in dit proces de aandacht die zij verdienen? Ook krijgt u een kijkje in de mogelijkheden om van traditionele naar natuur-inclusieve landbouw om te schakelen.

Programma en sprekers

9.30 inloop met koffie/thee

10.00 opening door Peter Rombouts, vz. Vrienden van de Vecht

Dion Ket, Prov. Noord-Holland, programma-manager Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen

Frans Evers, voorheen onafhankelijk voorzitter GA OVP

Charlotte Smit, voorzitter VPC

Pauze

Daniëlle de Nie, co-directeur Wij.land spreekt over het samengaan van landbouw en natuur

Lancering nieuwe website Vechtplassencommissie en Vrienden van de Vecht

Uitreiking Ton Stork vechten voor de Vechtpenning 2019 aan …

12.30 afsluiting door Peter Rombouts

Broodjeslunch met een toost op de nieuwe Ton Stork-penninghouder.

‘s Middags kunt u deelnemen aan een van de volgende excursies:

• Vaartocht Loenderveensche Plas, waterwingebied van Waternet (duur ca 1,5 uur)

• Vaartocht Ankeveense Plassen (duur ca 2 uur)

• Bezoek aan het agrarisch bedrijf van de heer H. Kreuger in Loenersloot waar de principes van natuurinclusieve landbouw worden toegepast.

De kosten voor deze vriendendag zijn € 20,- per deelnemer, inclusief de lunch. Introducé’s (‘nieuwe Vrienden van de Vecht’) zijn natuurlijk van harte welkom.

Aanmelden door middel van het overmaken van 20,- euro naar NL86TRIO0198526547 t.n.v. Vrienden van de Vecht te Maarssen + het zenden van een email naar aanmelden@vecht.nl – wilt u daarbij ook opgeven aan welke excursie u bij voorkeur wilt deelnemen? Het aantal deelnemers per excursie is beperkt. Aanmelden kan tot uiterlijk 7 april.

Ik hoop dat vele vrienden elkaar op zaterdag 13 april 2019 zullen treffen!

Namens de Vrienden van de Vecht, een vriendelijke groet,

Peter Rombouts, Voorzitter – vriend@vecht.nl

Vervoer en parkeren De Vrijbuiter: Op het terrein van De Vrijbuiter is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Eventueel kunt u parkeren bij Bootverhuur De Otter, Oud-Loosdrechtsedijk 131. Ons advies is om zoveel mogelijk te carpoolen.

Zie ook de VechtVrienden

Hendrick de Keijser aan de Vecht

Op de site van de Vereniging Hendrick de Keijser en in het tijdschrift van de Vereniging wordt trots vermeld dat in Nederhorst den Berg aan de Hinderdam het ‘Huis Joosse’ door de Vereniging is verworven. Dit is het eerste huis aan de Vecht dat aan het bezit van de Vereniging kon worden toegevoegd en dat is een felicitatie waard.

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich zoals bekend in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan.

Gebouwen die door ‘Hendrick de Keyser’ onder de hoede worden genomen, voldoen aan strenge eisen. Het moeten sprekende voorbeelden zijn van de architectuur of de wooncultuur van een bepaalde periode. De geschiedenis moet niet alleen van buiten afleesbaar zijn, maar ook van binnen. Veel aandacht gaat daarom uit naar de bouwhistorische constructies en de kwaliteit van het interieur.

De collectie, die gemiddeld met vijf tot tien gebouwen per jaar groeit, omvat 427 panden en complexen, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, hofjes, villa’s, vissershuisjes en raadhuizen, verspreid over 112 plaatsen in heel Nederland. Het aantal verhuurde eenheden is vele malen groter.

NB het huis is particulier bewoond en dus niet te bezichtigen, maar in al zijn schoonheid vanaf de Vecht en de Hinderdam te bewonderen.

Tentoonstelling Dom Hans van der Laan & Jan de Jong – 16 mei 2019

Ontdek de architectuur van de Bossche School in de Utrechtse Vechtstreek.
Donderdag 16 mei 2019 opent op de buitenplaats Doornburgh in Maarssen een architectuurtentoonstelling over Dom van der Laan en zijn leerling Jan de Jong, architect van de Priorij aldaar. De tentoonstelling laat voelen en begrijpen hoe dit gebouw is ontworpen volgens de filosofie van Dom Hans van der Laan. In de tentoonstelling volgen bezoekers een parcours dat toont hoe de ruimten gebruikt werden en waarom ze zijn zoals ze zijn. Zie voor meer informatie:
de buitenplaats Doornburgh in Maarssen

Symposium Landschap en Cultuurhistorie – 14 maart 2019

Op 14 maart 2019 vindt op Doornburgh in Maarssen een symposium plaats over Landschap en Cultuurhistorie in (het Utrechtse deel van) de Vechtstreek.

Het oer-Hollandse landschap in het westen van de provincie Utrecht kenmerkt zich door veenweiden, plassen, kronkelende riviertjes, met daartussen een historisch slotenpatroon en knotbomen. Het herbergt prachtige waterrijke natuurgebieden, buitenplaatsen, lintdorpen, historische stadjes en waterlinieforten. Dit unieke landschap krijgt te maken met grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, de energietransitie, toegenomen recreatie en het wegtrekken van agrariërs.

Wij willen het kenmerkende landschap met al haar schoonheid graag behouden en zelfs versterken, en daarom moeten we actie ondernemen. Hoe? Dat bespreken we op 14 maart tijdens het Symposium Landschap en Cultuurhistorie. Denkt u met ons mee?

Programma

Onder leiding van de dagvoorzitter Menno Bentveld, bekend van Vroege Vogels, begint het symposium met een aantal inspirerende lezingen door in elk geval Teo Wams (directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten), Rolf Steenwinkel (loco-dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en Henk Baas (hoofd Landschap Rijksdienst Cultureel Erfgoed).

Daarna zijn er verschillende workshops waarin we concrete ideeën willen ophalen om het landschap te behouden en bedenken we hoe we het landschap op de kaart kunnen zetten bij de provincie en andere partijen in het gebied. De provincie maakt na de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart een nieuw collegeprogramma, dus laten we het ijzer smeden nu het heet is. Het is vijf voor 12!

Het Symposium wordt gehouden gehouden van 13:00 tot 17:30 uur gehouden op de buitenplaats Doornburgh, Diependaalsedijk 17 in Maarssen. Vanwege het aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om u aan te melden. We kunnen u wel op een wachtlijst zetten. Stuur dan een e-mail naar info@utrecht-west.com. Dan kunnen we u wel op een wachtlijst zetten. 
Heeft u zich aangemeld,maar kunt u toch niet aanwezig zijn, meldt u zich dan af via info@utrecht-west.com.   Dan kunnen we iemand anders blij maken.

Symposium: De waarden van de Gooi en Vechtstreek, en hun toekomst

Datum: 25 januari 2019

Locatie: Regiokantoor GeV, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum.

Bestemd voor: Leden colleges B&W, gemeenteraadsleden, ambtenaren, grote gebiedsbeheerders, etc.

Programma:

13.30               Inloop

13.45               Inleiding door de middagvoorzitter Karen Heerschop, voorzitter Stichting Geopark Gooi en Vecht

14.00               De waarden van de regio

• Jan Sevink, oud-hoogleraar Fysische geografie UvA: aardkundig en ecologisch erfgoed in de regio.

• Irmgard van Koningsbruggen, oud-universitair docent Architectuurgeschiedenis en erfgoed VU: landschap en cultuurhistorisch erfgoed in de regio.

14.30                          • Peter de Ruyter, landschapsarchitect WUR: beheer en ontwikkeling van het landschap: actuele vragen en hun vertaling?

• Maya Heinsbroek, projectleider Omgevingseducatie GeV: overdracht van kennis van (omgevings) erfgoedwaarden: betekenis en draagvlak

Workshops vanaf 15.15 uur.

Zie voor verdere informatie: de uitnodiging en aanmelding

Bomenbeleidsplan (in Weesp): nomineer een boom

Een mooi regionaal voorbeeld van een manier om het belang van bomen in Vechtlandschap te benadrukken:

Bomenbeleid, nomineer een boom! De gemeente Weesp heeft een Bomenbeleidsplan, dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2018. Het Bomenbeleidsplan beschrijft de manier waarop de gemeente met de bomen in de openbare ruimte omgaat.
Nomineer een boom: In dit plan wordt onder meer vastgelegd hoe wordt omgegaan met ‘waardevolle bomen’. Elke boom in Weesp is belangrijk, maar een ‘waardevolle boom’ is beeldbepalend of van cultuurhistorische waarde voor gemeente Weesp
Als inwoner kunt u een eigen boom, of een gemeentelijke boom, nomineren als waardevolle boom voor de gemeente Weesp. Welke bomen zijn zo bijzonder van uiterlijk, zo uniek qua soort, zo speciaal vanwege hun geschiedenis of zo oud dat zij het waard zijn om extra beschermd te worden? Wij horen het graag van u! Hoe u een waardevolle boom kunt nomineren, leest u op de website www.weesp.nl/waardevollebomen Een waardevolle boom nomineren kan tot 23 januari 2019.
Meer informatie en inwonersavond Voor meer informatie over beleid en regelgeving voor waardevolle bomen, over wat de gemeente nu gaat doen bent u van harte welkom op onze informatieavond.
De informatieavond vindt plaats op dinsdag 15 januari om 19.30 uur in de kantine van het stadskantoor, Nieuwstraat 70a. U kunt zich voor deze avond aanmelden via info@weesp.nl
Heeft u nog vragen over bomen, anders dan de aanmelding van waardevolle bomen? Dan kunt u deze stellen via het algemene e-mailadres van de gemeente Weesp: info@weesp.nl
Een publieksversie van het bomenbeleidsplan vindt u op www.weesp.nl/bomenbeleid