1884
post-template-default,single,single-post,postid-1884,single-format-standard,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Zienswijze JR Bestemmingsplan Fietsbrug Nigtevecht

Zie ook de andere Zienswijzen Bestemmingsplan Fietsbrug Nigtevecht

 

Edelachtbaar College, zeer geachte Raad,

Zienswijzen Bestemmingsplan 13 oktober 2014/130530

NL.IMRO.1904.BPFFietsbrug NTV-OVW01

Onderstaand treft U onze zienswijzen aan tegen bovengenoemd concept-bestemmingsplan.

1.Het bestemmingsplan is een slaafse invulling van de opgelegde taakstelling van de provincies. Het heet “fietsbrug bij Nigtevecht” en terecht niet “Fietsbrug in Nigtevecht, want het draagvlak voor het huidige plan is minimaal. De thans opgelegde oplossing was 10 jaar geleden ook al door de provincies voorgesteld, maar toen mocht deze op enorme weerstand van de inwoners/bewoners van de Korte Velterslaan en Vreelandseweg rekenen. Liever geen fietsbrug dan deze gold toen en dat gevoel heeft thans weer de overhand.

2.Het briljante plan- een burgerinitiatief- om de brug bij de Punt ten noorden van de sluis te leggen mèt een ontwerp van een ultralight onderhoudsarme brug, prijscalculatie van Hollandia en doorgerekend door Delftse hooglereraren maakte het gehele dorp enthousiast voor deze verbinding: nagenoeg op de zelfde plaats waar vroeger tot in de 60’er jaren een pontje Nigtevecht met Fort Nigtevecht en Abcoude verbond. Nee, dit plan was te mooi, te goedkoop, te duurzaam en onderhoudsvriendelijk om genade te vinden in de ogen der Gedeputeerden, Grontmij en zgn Kwaliteitsteam: zij beriepen zich op weerstand van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. De Nigtevechters hebben die bezwaren nooit onder ogen gekregen.

3.Wat we nu in ieder geval kunnen verwachten is geen Kwaliteit, geen planologisch fraaie oplossing, geen logische verbinding met het dorp (en het Fort Nigtevecht van Natuurmonumenten) geen draagvlak binnen de Nigtevechtse bevolking, hoge kosten en een met de haren erbij gesleepte “milieu vriendelijke oever” die voor veel minder geld op een veel logischer plaats nl bij de oude keerkom 4 km zuidelijk, ongeveer ter hoogte van boerderij Soede kan worden gemaakt. Voor inschrijvers is nu een onlogische combinatieopdracht gecreëerd, die van bruggenbouwers infra-kennis verlangt en van infra-bouwers bruggenkennis. Hoe kan je het zo ongelukkig bedenken: een huwelijk met twee waterhoofden.

4.Naar de mening van de inwoners van Nigtevecht (en Abcoude) is meermaals gevraagd maar die meningen zijn evenzovele malen neergesabeld en blijken thans ook (wederom) volstrekt irrelevant te zijn: de provincies willen er bij voorbaat geen rekening mee houden omdat het hen niet uitkomt, te duur wordt (inmiddels zijn ruim 7 ton advieskosten uitgegeven excl de ambtelijke tijd); het plan is niet uit op  een planologisch optimale inpassing en op minimale –blijvende-overlast voor de direct aanwonenden, noch op duurzaamheid en toekomstige kostenbesparingen en vormt een belemmering voor toekomstige ontwikkelingen van Garsten Noord.

5.Stichtse Vecht gebruikt het excuus voor haar zwakke protesten/inbreng dat zij het niet betaalt en geeft daarmee de hegemonie over de lokale planologie, de locaties en uiterlijke verschijningsvorm van de aanlandtrajecten uit handen. Zij doet dat, ja zelfs durft dat met een beroep op haar naleving van de beginselen van een participatie-maatschappij, maar er zijn weinig projecten en ontwikkelingen in onze gemeente aan te wijzen waar de participatie-beginselen zo met voeten worden getreden. En dat terwijl er vanuit de samenleving zulke waardevolle minder kostbare en minder belastende alternatieven zijn aangeboden die gezien de taakstelling en traceering aan inschrijvers achteloos worden buitengesloten. De provincies beslissen want “wie betaalt bepaalt”, punt uit. Dit gedrag van onze gemeente is in strijd met haar grondwettelijke en wettelijke plicht om voor de belangen van haar burgers/inwoners op te komen ook bij de invulling van zgn bovengemeentelijke belangen als toerisme en natuurbehoud: de gemeente hoort na burgerconsultatie op te komen voor hun belangen en via de Raad te beslissen.

6.Tijdens de 2013-info-avond  ontstond er commotie over de 3 ramingen van bouwkosten op de Punt, naast de Geitenkamp en nabij de betonfabriek. Het gondelvoorstel op de Punt van Trekwerk BV uit Weesp, het veruit goedkoopste en o.a. in Maastricht een goed functionerende safe-verbinding over de Maas was al als sociaal onveilig en storingsgevoelig van tafel geveegd, ten onrechte maar laten we het niet nog moeilijker maken. Terug naar de commotie: Gedeputeerde Pennarts stèlde zonder enig bewijs dat “de Punt” financieel onhaalbaar zou zijn maar weigerde halsstarrig en nijdig op grond van concurrentie-overwegingen de ramingen af te geven of vertrouwelijk aan de projectgroep te inzage te verstrekken: ze zou eens ongelijk kunnen krijgen! Nee dat moest haar tot elke ondemocratische prijs bespaard  blijven. De Nigtevechters evenwel die zelf berekeningen hebben laten maken weten wel beter: een alternatieve opdracht aan inschrijvers voor realisatie bij de Punt zou een eerlijke inschrijving zijn geweest. Het huidige concept plan sluit dat uit. Dat is ondemocratisch en maakt van onze mondige dorpelingen stemvee zonder inspraak en participatie. In die zin is dit conceptplan nietig en dient dan ook door de Raad te worden verworpen.

7.Het talud komt in Nigtevecht op een zeer onlogische plek uit: de gemiddeld fietser rijdt zich klem op een smal polderweggetje te midden van industrie, woonboten en bebouwing. Als de opdracht aan inschrijvers méde een gebogen talud langs de kanaaldijk naar het noorden –of naar het zuiden, minder logisch- had ingehouden zou een slimme ontwerpende  inschrijver een paar extra vrijheden hebben gehad om niet alleen een “excellent ontwerp “ aan te bieden- wat heet: excellenter- maar ook een verbindingstechnisch veel logischere  en visueel planologisch minder storende oplossing kunnen voorstellen.

8.Ad: “Nabij de Vreelandseweg is de invloed op de omgeving beperkt”, zie regel 14 van pag. 26 Concept Best Plan;                                                                                                                                                                      Dit is  beside the point want uiteraard is er daar waar het talud op weg-of dijkhoogte is aangeland  weinig visuele hinder meer van te vrezen/zien behalve een groot aantal borden waar men heen kan, maar het gaat nu juist om het stuk aanlanding vanaf de kanaaloever dat veel hóger komt dan de weg en dat is het merendeel, tot 13m hoogte. Dat blijft een hinderlijk visueel obstakel en kan dus zoals deze thans is ingetekend/gepland géén “cultuurhistorisch karakter “krijgen , laat staan dat “de sfeer” aldus zou kunnen worden zoals regel 6 blz 26 zo ijverig stelt. Gezien het ontbreken van een verantwoord Programma van Eisen moet hier het ergste worden gevreesd. Hoewel bomen in de planologie geen functie hebben (visueel uiteraard van eminent belang) wordt de aantasting van het landschap gebagatelliseerd omdat er slechts “weinig “bomen zullen sneuvelen.

9.Pag 26 regel 15 van onderaf: t.a.v. “ de landschappelijke en ruimtelijke inpasbaarheid van de FUNCTIE is in dit bestemmingsplan aangetoond” merken wij op: ja, de functie zal er mogelijk wel zijn of tzt komen, maar een B.Pl. moet nu juist de planologische waarden en ontwikkelingen beschermen en stimuleren maar heeft zeker niet tot taak de functionaliteit van een kunstwerk aan te tonen. Deze is overigens zeer twijfelachtig tenzij tegelijkertijd een aantal bredere ontwikkelingen en wijzigingen worden uitgevoerd: het ontbreekt de gemeente ten enenmale aan over- en inzicht daarin. Mocht bedoeld zijn dat er grote behoefte bestaat aan deze verbinding dan zou Uw Raad eens moeten kijken naar de gebruiksfrequentie van de fietsbrug over de Gaasp bij Huize Landlust die loopt van de Bijlmermeer naar knooppunt Diemen: deze wordt zeer zelden of nooit gebruikt; de fietsers die nu van Abcoude naar Weesp-Nigtevecht willen fietsen kunnen veel beter blijven genieten van het Gein tot aan Driemond en de AR-kanaalbrug nemen en vervolgens langs de Golfbaan het fraaie brede fietspad naar Nigtevecht. M.a.w. de fietsbrug in deze verschijningsvorm en op deze locatie is volstrekt overbodig, voorziet niet in een behoefte en is een geldverslindende hobby van een paar gedeputeerden en een groep hobbyisten-deskundigen die zichzelf het Kwaliteitsteam heeft genoemd.

10.Pag 27 regel 18 ad“ de aannemer de ruimte te bieden om tot een excellent ontwerp te komen”. Zie hierboven: zonder doortimmerd PvE is deze aanbesteding een schot in het duister. Het Kwaliteitsteam kiest straks met de provincies voor het goedkoopste en gezien de taakstelling aan inschrijvers voor het  minst transparante, lees: zeer waarschijnlijk voor het landschappelijk meest storende ontwerp. Daarmee acht het Kwaliteitsteam aan haar opdracht te hebben voldaan om de Waterlinie te ontwikkelen: landschappelijke bescherming en maatschappelijk draagvlak  zijn secundair : terwijl het gezien de lokale ontwerpen zoiets moois, duurzaams en met optimaal draagvlak had kunnen worden. Met schending van o.m. deze principes moet het bestemmingsplan nietig worden verklaard.

Conclusie:

De Raad van Stichtse Vecht wordt verzocht van bovengenoemde zienswijzen kennis te nemen en het concept-bestemmingsplan Fietsbrug bij Nigtevecht dd 13 oktober te verwerpen/niet aan te nemen.

Hoogachtend, mr J.A.L.Rehbock, Nigtevecht

NB op 23 november 2013 per mail verzonden aan:

-De Gemeenteraad van Stichtse Vecht

-Het College van B&W

– wethouder R.O. mr F. Zivkovic-Laurenta

– mr Tom van Es

en tevens  op 23 november 2014 ter post bezorgd en verzonden

Tags: