1669
page-template-default,page,page-id-1669,page-parent,page-child,parent-pageid-1665,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

AGV Baggeren Vecht en Waternet Baggeren Vecht

Archeologische vondsten in de Vecht

Filmpje over baggerplannen

Waterbodemonderzoeksrapport dd 2009

Vragen over het baggeren

Bagger-Nieuws & Bagger-Projectbureau & Baggeraars & Bagger-Derden

Basisgegevens: Looptijd project 4-5 jaar / begin 2010-2011 / einde 2015

Begonnen werd met het traject Muiden-Nigtevecht (en het Zandpad in Utrecht) – daarna Nigtevecht-Utrecht – ook het Smalweesp, de Gaasp en de Weespertrekvaart kwamen aan de beurt.

2015-09-31: Vroege Vogels: de Vecht uitgebaggerd

2015-03-14: Opening tentoonstelling Vondsten uit de Vecht

2011-03-19Publieksdag bij de Ossenmarkt in Weesp met demonstraties

2010-najaar: de aanbesteding van het baggeren is zo goed als rond 2010-10-19 – ook de woonbootbewoners zijn geïnformeerd – de Vereniging Woonbooteigenaren Gooi & Vechtstreek en de Bewonerscommissie Waterwonen op de Vecht en Zijarmen – en een communicatiebureau helpt bij het communiceren – Bikker – o.a. met behulp van een kleine expositie. Er wordt nog gezocht naar een geschikte locatie nabij de Vecht voor ca 10-20 man kantoor-personeel die het project begeleiden. Er zijn goede contacten met de verenigingen van woonbootbewoners.

2010-voorjaar: Nieuwsbrief voorjaar 2010 over het baggeren van de Vecht

Eindelijk is het zover, de Vecht wordt uitgebaggerd van Muiden tot Utrecht. Dit is het laatste, en belangrijkste, deel van het Restauratie Plan van de Vecht, zoals het bij de overgang van het beheer van de Vecht van Rijkswaterstaat naar het Hoogheemraadschap AGV was afgesproken. Het duurde alleen even voor het geld beschikbaar was. Het besluit om te baggeren is een felicitatie waard aan iedereen die de Vecht een goed hart toedraagt!

Met dit uitbaggeren wordt in de komende jaren al het vuil, dat zich verzameld heeft op de bodem van de Vecht, verwijderd. Dit betekent in de toekomst minder algengroei in het water en dus helderder water. Ook alle andere verontreinigingen uit de zestiger en zeventiger jaren worden opgeruimd, zoals zware metalen en organische microverontreinigingen.

Een probleem is ’t Slijk, tussen Maarssen en Breukelen. Deze kom is als stortplaats gebruikt voor allerlei afval en het is een probleem hoe dit op te lossen. Weghalen zou het beste zijn, maar welke risico’s loopt men daar, zowel financieel als ook milieutechnisch. De Vechtplassencommissie heeft in een gesprek met Waternet aangedrongen op een oplossing voor dit probleem op een voor het milieu verantwoorde manier. De Vechtplassencommissie heeft in het zelfde gesprek aangedrongen op een landschapsplan voor de oevers, waarbij nog eens goed wordt gekeken naar de oeverlandjes, de rietvelden en de andere elementen die de oevers verrijken. Dit aspect sluit goed aan bij het project ‘Vechtoevers, zien en gezien worden’. In dit project van de Vechtplassencommissie wordt ook veel aandacht geschonken aan de inrichting van de oevers. Een aansluiting van beide projecten zou kunnen leiden tot een fraai landschapsplan voor de hele Vecht.

2010-02-18:

Overleg Waternet-VPC over het Baggerproject:

Welkom en doel. Waternet heeft de Vechtplassencommissie(VPC) uitgenodigd om vroegtijdig van gedachten te wisselen over de voorgenomen sanering van de waterbodem van de Vecht. Welke kansen en bedreigingen zien we en waar kunnen we sturen op een win-win situatie.

1. Bestaande Oevervoorzieningen. Er zijn verschillende historische oeverbeschermingen (b.v. die met dakpannen). Van oorsprong staan veel oevervoorzieningen op houten palen en/of een houten vloer. Geconstateerd wordt, dat door de jaren heen de gemiddelde waterstand zakt, de beschermingen komen boven water en dreigen in verval te raken. Bart Spekken zal nagaan of een struktureel lagere waterstand ook aantoonbaar is. Overigens is de waterstand op de Vecht een gevolg van het peilbeheer in het ARK en door Waternet niet te beinvloeden.

Beheer en onderhoud. Volgens de VPC zijn de oevervoorzieningen in het verleden altijd onderhouden door Rijkswaterstaat. Dit in afwijing van de wetttelijke regeling. Fred de Haan zal nagaan of er in de overdracht van RWS aan AGV iets is geregeld en daarnaast het probleem voorleggen aan de juristen van Waternet.

2. Natuurvriendelijke oevers. Op korte termijn. Bart Spekken is bezig met de inrichting van een aantal (inmiddels vastgelegde) locaties voor natuurvriendelijke oevers. De VPC is hierin geinteresseerd en wil graag meedenken over de inrichting. Bart zal de locaties verstrekken waarna de VPC haar wensen kenbaar zal maken. Op langere termijn. De VPC streeft naar een herinrichting van de Vechtoevers volgens een soort masterplan op basis van streefbeelden. De uitvoering kan dan steeds getoetst worden aan dit plan. Waternet ziet de meerwaarde in van een dergelijk masterplan, maar heeft thans geen budget. De VPC commissie zal haar suggesties om te komen tot beschrijving van de streefbeelden in een masterplan in een brief verwoorden, met als doel om gezamenlijk tot een plan te kunnen komen. Fred de Haan zal het idee bespreken met het hoofd P&R.

3. Archeologie. Fred de Haan geeft een toelichting op de gevolgde werkwijze en de afspraken met de RCE. Gericht zoeken naar kleinere voorwerpen is niet mogelijk. Misschien is het goed, bepaalde, bij de commissie bekende locaties met een hoog verwachtingspatroon, ten behoeve van de uitvoering inzichtelijk te maken.

4. ’t Slijk. ’t Slijk zijn twee plassen in open verbinding met de Vecht. Bekend is, dat ’t Slijk een oude stortplaats is, waarvan de provincie bevoegd gezag is. De eigenaar is een particulier. De risico’s van de bestaande situatie zijn niet duidelijk. ’t Slijk is geen onderdeel van de sanering van de Vecht. Wel zal worden voorkomen dat ’t Slijk als bron van vervuiling richting Vecht gaat functioneren. Herstel van de oude waterkering (afsluiting) ligt technisch het meest voor de hand. Afsluiting is in het verleden door Waternet (vaarwegbeheer) echter al eens afgewezen. Zowel Waternet als de VPC zullen richting provincie actie ondernemen om de bestaande situatie beter in beeld te krijgen en te streven naar een veilig oplossing.