Aandachtspunten collegevorming 2018 Stichtse Vecht – Vechtplassencommissie

Bericht aan de Raad van de gemeente Stichtse Vecht van de Vechtplassencommissie (VPC) 21-3-2018

Stichtse Vecht neemt een bijzonder positie in door haar rijk cultuurbezit (in de ruimste zin van het woord). De VPC, die de belangen van natuur, cultuurhistorie en landschap behartigt, wijst erop dat cultuurbeleid, economisch- en sociaal beleid en beleid voor ruimtelijke ordening in samenhang moeten worden ontwikkeld.

In de komende collegeperiode staat de gemeente Stichtse Vecht voor vier specifieke vraagstukken die het werkterrein van de VPC raken:

Toeristisch-recreatieve druk

Klimaat en energie

N201

Expertise

Toeristisch-recreatieve druk. Deze druk zal zeker toenemen. De gemeente zet bewust in op kwaliteitstoerisme. De VPC ondersteunt dit, maar wijst op het belang van het vinden van een balans. De baten komen soms maar voor een klein deel terecht in de gemeente en worden niet gebruikt voor instandhouding van dat waar de toeristen voor komen: het erfgoed en het cultuurlandschap. De kosten voor deze instandhouding worden veelal gemaakt door particuliere eigenaren. De gemeente moet stimuleren dat toeristen en recreanten de gemeente bij voorkeur met de fiets of wandelend kunnen bezoeken (vanwege de inkomsten). Daarnaast kan de gemeente de inkomsten (bijv. toeristenbelasting) inzetten voor een tegemoetkoming in de door particulieren gemaakte instandhoudingskosten van het erfgoed en het cultuurlandschap.

Klimaat en energie. Er moet snel, in overleg met buurgemeenten, een visie op klimaatadaptatie worden ontwikkeld. Bij de inrichting van akkers met zonnepanelen moet de gemeente enkelvoudig landgebruik tegengaan.

N201. De Provincie Utrecht onderzoekt de toekomst van de N201. Verbreding naar 4-baans zal een van de opties zijn. De weg passeert een aantal waardevolle en kwetsbare natuurzones: de Vinkeveense Plassen, Loenersloot, Vreeland, de Loosdrechtse Plassen, het Wijde Blik, de Kortenhoefse Plassen en ’t Hol. Een eventuele verbreding heeft niet alleen effecten voor geluid, fijnstof en dergelijke, het verhakselt, al dan niet met geluidschermen, het landschap verder. Het is van belang deze waarden goed te beschermen en eerst de alternatieven te onderzoeken en als het niet anders kan te borgen dat er adequate compenserende maatregelen worden genomen.

Expertise. Effectief beleid op de aandachtsterreinen natuur, cultuurhistorie en landschap vereist allereerst een duidelijke en samenhangende portefeuilleverdeling. Het vereist ook meer hierop gespecialiseerde ambtenaren (in overeenstemming met de status van Stichtse Vecht als grootste buitenplaatsengemeente en 10e monumentengemeente van het land).

Wij verzoeken u deze vier onderwerpen te betrekken bij de onderhandelingen over het nieuw te vormen college en collegeprogramma.

De Kracht van Stichtse Vecht, landschap en cultuurhistorie

Een nieuw ‘Vechtboek’ ziet het licht: De Kracht van Stichtse Vecht, landschap en cultuurhistorie

Zeven dorpen langs de Vecht en vijf dorpen in het veen vormen samen in al hun verscheidenheid een bestuurlijke eenheid: Stichtse Vecht. Groene en tegelijkertijd monumentale long tussen de steden Utrecht en Amsterdam.
Dit rijk geïllustreerde boek neemt u in negen chronologische verhaallijnen mee in de boeiende geschiedenis van Stichtse Vecht en laat zien waar u deze ook echt kunt beleven. Het vertelt over de rijke gelaagdheid van ons cultuurlandschap. Over het ontstaan en de vroegste nederzettingen tot de bouw van kastelen en buitenplaatsen. Van de veenontginningen en de Hollandse Waterlinie, het Amsterdam-Rijnkanaal en de uitbreiding van de dorpen. Van de ontwikkeling van ons landschap tot het ‘buiten van de Randstad’ van vandaag de dag.
Informatieve teksten en veel beeldmateriaal geven een mooi overzicht in vogelvlucht van het landschap en de cultuurhistorie van Stichtse Vecht.

Opdrachtgever: Stichting het Vechtsnoer Auteurs: Steven de Clercq & Juliette Jonker-Duynstee Vormgeving: Lisa Broos Druk: Drukkerij aan de Vecht Oplage: 3.250 Verkoopprijs € 7,50 ISBN 9789062624539

Verkoop: boek- en museumwinkels Vechtstreek e.a. lokale verkooppunten Verkrijgbaar vanaf: 30 maart 2018

Ambitienota Cultuur Stichtse Vecht

Op 9 mei 2017 is de Ambitienota Cultuur gepresenteerd aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht. In de nota, die een initiatief was van de gemeente, de Stichting Het Vechtsnoer en het Cultuurplatform Vechtstreek, wordt de stand van zaken rond Cultuur in de gemeente in kaart gebracht. Het hele spectrum, van de levende kunsten tot en met erfgoed.

Erfgoed, in de betekenis van monumenten en het cultuurlandschap, zo concludeert het rapport, vormt feitelijk het DNA van de gemeente en verdient het dan ook om als drager te fungeren voor toekomstige economische, ruimtelijke en toeristische ontwikkelingen.

De nota is lovend over de kracht en betrokkenheid van het culturele veld en over hoe krachtig cultuur in de kernen is verankerd. Maar zij is kritisch over de mate waarin door de gemeente vorm en inhoud wordt gegeven aan het thema cultuur en schetst een zorgelijk perspectief door gebrek aan financiële continuïteit en passende huisvesting. Het is schrijnend dat een gemeente die pronkt met haar buitenplaatsen en cultuurlandschap, slechts beschikt over gebrekkige ambtelijke ondersteuning in verhouding tot de landelijke norm.

De ambitienota cultuur schetst een reeks van perspectieven die niet alleen het belang van cultuur als waardebepalende, bindende en ontwikkelende factor naar voren brengen, maar die ook zichtbaar maken hoe het beter kan.

De Vechtplassencommissie en het Vechtsnoer, die al eerder ernstig bezorgd waren over de beperkte gemeentelijke inspanningen op het gebied van erfgoed, hebben de leden van de gemeenteraad in een gezamenlijke brief van 29 juni jl. opgeroepen de conclusies van de ambitienota in hun verkiezingsprogramma’s te verwerken.

Bestemmingsplan voor de Vecht in Stichtse Vecht

 

De gemeente Stichtse Vecht heeft het voornemen om speciaal voor de gehele rivier de Vecht een ‘eigen’ bestemmingsplan te maken. Dat betekent dat het onderwerp ‘Vecht’ uit een aantal andere bestemmingsplannen zal worden gehaald (bij voorbeeld het bestemmingsplan Rondom de Vecht). Het nieuwe voor de gehele Vecht geldende bestemmingsplan zal een aantal bouwstenen hebben zoals:

de nota vaarbeleid, het beleidsplan woonschepen, en het (oude) Restauratieplan voor de Vecht.

De Vechtplassencommissie zal dit proces zo goed als mogelijk proberen te volgen.

 

Cultuurfonds Stichtse Vecht

Op 1 januari 2015 ging de samenwerking tussen de gemeente Stichtse Vecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds van start met de introductie van het Cultuurfonds Stichtse Vecht en de daarbij behorende website www.cultuurfonds.nl/stichtsevecht alwaar culturele organisaties in de gemeente hun aanvragen voor ondersteuning van culturele projecten kunnen indienen. De provinciale afdeling Utrecht van het Prins Bernhard Cultuurfonds behandelt de aanvragen. De deadline voor het indienen van aanvragen is steeds een maand vóór de vergaderdatum. Zie voor precieze data de website www.cultuurfonds.nl/utrecht/aanvragen

Het Cultuurplatform Stichtse Vecht (www.cultuurplatformvechtstreek.nl) en Stichting Vechtsnoer (www.vechtsnoer.nl) zijn als vertegenwoordigers van de cultuursector gesprekspartner van het fonds en dragen vanuit die rol ideeën aan. Het is verder de bedoeling dat ook particulieren, bedrijven en vermogensfondsen financiële bijdragen aan het Cultuurfonds Stichtse Vecht gaan geven. De bruidsschat van de gemeente aan het Cultuurfonds bedroeg begin dit jaar €90.000. In de loop van dit jaar mag een eerste evaluatie worden verwacht.

Historisch groen in de gemeente Stichtse Vecht

In Stichtse Vecht wordt hard gewerkt aan het in kaart brengen van het historisch groen. Dat wordt een aparte kaartlaag van de nog op te stellen cultuurhistorische waardenkaart. Historisch groen komt ook op de zgn. Groene Kaart behorende bij de te actualiseren bomenverordening en het bomenbeleid. Met het oog op harmonisatie van dat laatste wil de gemeente de plannen nog voor de zomer vaststellen. Positief is dat de gemeente zo veel waarde aan het historisch groen hecht.

Op uitnodiging van de gemeente heeft een klankbordgroep naar de eerste concepten gekeken en is tot de conclusie dat:

* door bureau en medewerkers hard is gewerkt en in korte tijd al goed en waardevol werk is verzet, resulteerde in uitgebreide beleidsnotities, een concept bomenverordening en drie, onderling verschillende kaarten;
* de gepresenteerde plannen nog niet rijp zijn voor besluitvorming;
* dat geldt met name de presentatie op drie verschillende, niet geïntegreerde kaarten;
* dat de uitgangspunten voor de inventarisatie niet duidelijk zijn en dat nog niet alle reeds door derden verzamelde informatie is verwerkt;
* het niet realistisch is te verwachten dat deze lacunes op korte kunnen worden hersteld cq voldoende aangevuld;
* besluitvorming op basis van het thans beschikbare materiaal ongewenste onduidelijkheden introduceert waarvan de consequenties niet zijn te overzien en derhalve niet verantwoord is.
In een zienswijze heeft de VPC, als penvoerder van de klankbordgroep, geconcludeerd dat het thans beschikbare materiaal niet rijp is voor besluitvorming en dat het niet realistisch is te verwachten dat de noodzakelijke aanvullingen en verbeteringen op korte kunnen zijn hersteld. En het College met klem in overweging gegeven af te zien van hun voornemen het bomenbeleid vòòr de zomer door de Raad te laten vaststellen en een zodanige datum te zoeken die het in rede mogelijk maakt beleid te formuleren dat de toets der kritiek kan doorstaan.

Bruggen in de Vechtstreek

Bruggen in de Vechtstreek – Op afstand bediening bruggen in Vreeland, Loenen en Breukelen voorlopig van de baan
Al sinds 2012 wordt door de gemeente Stichtse Vecht onderzoek gedaan naar het op afstand bedienen van de gemeentelijke bruggen in de kernen Vreeland, Loenen en Breukelen met als doelen efficiency, kostenbesparing en gelijktrekken van beleid binnen Stichtse Vecht. Een klankbordgroep van Vreelanders, Loenenaren en Breukelaren heeft de rapporten van de gemeente bestudeerd en een negatief advies aan de gemeente uitgebracht. De berekeningen van de klankbordgroep toonden geheel andere cijfers en een andere terugverdien-tijd, mede doordat veel kosten niet waren opgenomen in de gemeentelijke berekeningen. Daarnaast zijn er belangrijke tegenargumenten die niet direct in geld zijn uit te drukken: aantasting van het beschermd dorpsgezicht (camera’s, luid belgerinkel, moderne slagbomen met knipperlichten) en een sterk verminderde veiligheid. In de grote drukte zowel op het water als over land speelt de brugwachter immers een corrigerende, sociale en beveiligende rol. Na jarenlang overleg en gesteggel is de kogel sinds vorige week min of meer door de kerk en heeft het college een voorlopig besluit genomen om het onderzoek naar het op afstand bedienen van de bruggen in de drie kernen af te sluiten wegens onvoldoende draagvlak. Samen met de dorpsraden van de drie kernen gaat het college nu op zoek naar alternatieve mogelijkheden om alsnog de door de gemeente voorziene besparing van € 100.000,- te realiseren. De gemeente start met de kern Vreeland.

Reactie 16-6-2015 binnengekomen:

Suggestie om het gat van 100.000 Euro te dempen: men zou de brugwachters weer moeten toestaan ‘het klompje’ te gebruiken om bruggeld te innen! C. van Zadelhoff

 

 

Hooibergen in Stichtse Vecht

17 Februari 2015 verscheen een interessante studie over hooibergen in de gemeente Stichtse Vecht.

Hooibergen in de Stichtse Vecht – Inventarisatie 2010-2015 (pdf)

Hooibouw en hooibergen in de Utrechtse Vechtstreek 2010 (pdf)

Opmerkingen, reacties en aanvullingen op het hooiberg project en de inventarisatie kunnen gemaild worden naar hooiberg@peterbosmonumenten.nl.

Zie ook de St. Kennisbehoud Hooibergen Nederland

Hooibergstal Hinderdam foto Johan Borsch

Hooibergstal Hinderdam – foto Johan Borsch

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading

Cultuurmanifest Stichtse Vecht

Als we de cultuur willen behouden, moeten we haar blijven scheppen.
 Johan Huizinga

Als je vertelt dat je in de Vechtstreek woont kijken mensen je wel eens jaloers aan. Een welvarend stukje Holland tussen de twee meest vitale steden van het land. Een oase van rust en schoonheid te midden van haast en drukte. Een streek die wordt gekenmerkt door een landschap dat een rijke geschiedenis vertelt, een rivier die de natuur tot het hart van de wereld maakt, bewoners die meer dan gemiddeld betrokken zijn op hun omgeving.

Het mooie van dat oude landschap en erfgoed in de Vechtstreek is dat het je doet beseffen dat je onderdeel bent van de geschiedenis. Een geschiedenis die niet allen ver teruggaat, maar juist daarom, ook potentie heeft om nog lang voort te duren. De keuzes van vandaag zijn daarom niet alleen keuzes voor vandaag, of de komende vier jaar, het zijn evenzeer keuzes voor de echt lange termijn.

Negen stellingen over de toekomst van cultuur in de gemeente:

1. Cultuur is een waarde op zichzelf Cultuur is een ander woord voor beschaving. Het is onze geschiedenis en daarom onze toekomst. Het is hoe we met elkaar omgaan. Zonder cultuur geen democratie, geen verkiezingen, geen debat over de toekomst. Cultuur bindt de samenleving, biedt basis voor samenwerken, samenleven , veiligheid.

2. Cultuur is niet vrijblijvend Watzalawick leert dat je niet niet kunt communiceren. Wie zwijgt communiceert dat hij zwijgt. Zo kan je ook niet niet een cultuurbeleid hebben. Je beleid ìs immers cultuur; een uitdrukking van je waarden en normen. Bestuurder die zeggen geen cultuurbeleid te willen voeren, kiezen daarmee voor afbraak van de cultuur.

3. Cultuur is in een toekomstige economie van onschatbare waarde (kennis en productiecapaciteit zijn overal, erfgoed is uniek) We leven in een tijd dat vrijwel alle keuzes financieel en economisch worden gelegitimeerd. Of het gaat om onze gezondheid, om mensenrechten, verkeer, Europa…’het gaat tenslotte om de economie.’ Daarbij zien we soms over het hoofd dat cultuur een waarde op zichzelf is. In de wereld van management en bestuur zijn cultuur en strategie steeds meer synoniem aan het worden. Maar als we echt naar de economie kijken moeten we anders kiezen dan we nu doen, dan moeten we investeren in dat waar we toekomst in zien. Nog maar vijftig jaar geleden hadden we in Nederland een indrukwekkende industrie. Veel daarvan is vertrokken naar lagelonenlanden. Daarna kwam een diensteneconomie op en gedurende enige tijd dachten economen dat Nederlands toekomst lag in de kenniseconomie. Het handwerk elders, maar het denkwerk hier. Nog maar tien jaar geleden ondersteunden we China bij het opzetten van wetenschapsbeleid. Momenteel studeren er vier keer zoveel Chinezen als Amerikanen jaarlijks af. In 2020 hebben 195 miljoen Chinezen een bachelordiploma (evenveel als de helft van de bevolking van Europa). Onze kennisvoorsprong slinkt met de dag. Op één aspect heeft Europa iets te bieden waar men elders in de wereld grote waarde aan hecht: geschiedenis en cultuur. Dat is dus ons kapitaal. Dat kapitaal vraagt om onderhoud en actualisatie.

4. Zeggen dat cultuur geen kerntaak van de gemeente is (en het dus niet meer doen), is het failliet van de lokale democratie Het huidige college heeft zich uitgesproken voor het beperken tot wettelijke taken. Cultuur hoort daar niet bij. Een gemeente die dat uitspreekt ziet niet in dat de taak van de gemeente per definitie breder is dan de wettelijke. Een gemeente is geen filiaal van de rijksoverheid, maar een zelfstandig gelegitimeerde overheid die eigen keuzes maakt. Beperken tot door het rijk opgelegde taken is democratische armoede. Dan hoeven we ook niet meer naar de stembus.

5. Vrijwilligers werken vrijwillig De participatiesamenleving veronderstelt dat burgers taken van de overheid overnemen. Mantelzorg, hulp in de klas, noem maar op. De cultuursector bestaat van oudsher vooral door vrijwilligers, mensen die al van de participatiesamenleving waren voor het begrip ontstond. Dat doen die vrijwilligers uit liefde voor de cultuur, uit besef van verantwoordelijkheid als burger of om iets zinvols te kunnen doen. Sommigen vele uren per week. Teveel taken van de gemeente over de heg van de vrijwilligers kieperen kan contraproductief werken. Vrijwilligers voelen het niet langer als vrijwillig en haken af. De kruik gaat zolang te water tot hij barst. Vrijwilligers zijn te motiveren als de gemeente partner is, medeverantwoordelijkheid neemt, de cultuur even serieus neemt als de vrijwilligers, in woord èn daad.

6. Cultuur is niet gratis, het komt niet vanzelf, het is het gevolg van aandacht, liefde, prioriteit Cultuur vraagt om onderhoud, onderhoud is doorinvesteren. Dat wordt zichtbaar in beschikbare budgetten, inhoudelijke keuzes, prioriteiten. En maar in heel beperkte mate in lippendienst.

7. Een cultuurportefeuille zonder ambtelijke ondersteuning is symboolpolitiek De bezuinigingen op cultuur hebben de ambtelijke capaciteit met die taak gedecimeerd. De subsidieverdeling de deur uitgedaan. De wethouder cultuur is daarmee een Jan zonder land geworden, een quantité negligable. Als cultuur een serieuze factor moet zijn in de integrale beleidsvorming in de gemeente, kan de wethouder cultuur niet zonder ondersteuning die vanuit cultuurperspectief inbreng levert in beleidsvorming. Juist ook vanwege de beperkte middelen vraagt cultuur om politiek gewicht. Het zou daarom goed zijn als de portefeuille cultuur zou worden ondergebracht in de portefeuille van de burgemeester.

8. Een gemeente met zoveel cultureel kapitaal dient dat te onderhouden en ontwikkelen. Zo niet: kapitaalvernietiging Niet onderhouden leidt tot achterstallig onderhoud, tot verwaarlozing. Teveel achterstallig onderhoud leidt tot sloop.

9. Recreatie en toerisme zijn afgeleide van het aanbod Waarom komen toerisme naar de Vechtstreek? Omdat het een unieke combinatie van cultuur en natuur biedt. Een oud cultuurlandschap, prachtige monumenten, de geschiedenis van de Hollandse welvaart, de rust tussen twee oude grote steden. Als je meer toerisme wilt begint dat bij het onderhoud en de doorontwikkeling van het aanbod. De huidige prioriteit van recreatie en toerisme boven cultuur is beginnen aan de verkeerde kant.

Concept Jaap van het Hek