Veeneiken in de Vechtstreek – Minidocumentaire

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een zeer interessante documentaire gemaakt over de geschiedenis en datering van Veeneiken in de Vechtstreek. Een van de bomen die in de Bloemendalerpolder bij Weesp werden gevonden, ontkiemde in 1048 voor Christus.

Bij de aanleg van de nieuwbouwwijk Weespersluis in de Bloemendalerpolder bij Weesp zijn tientallen veeneiken aangetroffen uit de late prehistorie en de Romeinse tijd. In deze film wordt duidelijk gemaakt hoe veeneiken worden onderzocht en gedateerd.

Deze veeneiken geven een goed beeld van de bosontwikkeling in de Bloemendalerpolder tussen de 13de eeuw v.Chr. en de 4de eeuw na Chr. Het ontstaan, de groei en ondergang van het bos worden in de video geschetst tegen de achtergrond van de landschappelijke ontwikkeling van Rijn, Oer-IJ, Almere en Vlie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Sjoerd van Daalen Dendrochronologie.

De documentaire https://www.youtube.com/watch?v=fAi4qrb9vT4 

Foto: Tamar de Vries

Bomenbeleidsplan (in Weesp): nomineer een boom

Een mooi regionaal voorbeeld van een manier om het belang van bomen in Vechtlandschap te benadrukken:

Bomenbeleid, nomineer een boom! De gemeente Weesp heeft een Bomenbeleidsplan, dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2018. Het Bomenbeleidsplan beschrijft de manier waarop de gemeente met de bomen in de openbare ruimte omgaat.
Nomineer een boom: In dit plan wordt onder meer vastgelegd hoe wordt omgegaan met ‘waardevolle bomen’. Elke boom in Weesp is belangrijk, maar een ‘waardevolle boom’ is beeldbepalend of van cultuurhistorische waarde voor gemeente Weesp
Als inwoner kunt u een eigen boom, of een gemeentelijke boom, nomineren als waardevolle boom voor de gemeente Weesp. Welke bomen zijn zo bijzonder van uiterlijk, zo uniek qua soort, zo speciaal vanwege hun geschiedenis of zo oud dat zij het waard zijn om extra beschermd te worden? Wij horen het graag van u! Hoe u een waardevolle boom kunt nomineren, leest u op de website www.weesp.nl/waardevollebomen Een waardevolle boom nomineren kan tot 23 januari 2019.
Meer informatie en inwonersavond Voor meer informatie over beleid en regelgeving voor waardevolle bomen, over wat de gemeente nu gaat doen bent u van harte welkom op onze informatieavond.
De informatieavond vindt plaats op dinsdag 15 januari om 19.30 uur in de kantine van het stadskantoor, Nieuwstraat 70a. U kunt zich voor deze avond aanmelden via info@weesp.nl
Heeft u nog vragen over bomen, anders dan de aanmelding van waardevolle bomen? Dan kunt u deze stellen via het algemene e-mailadres van de gemeente Weesp: info@weesp.nl
Een publieksversie van het bomenbeleidsplan vindt u op www.weesp.nl/bomenbeleid

Bomen langs de Vecht

Bij verschillende dijkverbeteringsprojecten langs de Vecht die nu gepland of uitgevoerd worden, spelen de bomen langs de dijken een belangrijke rol. Bij voorbeeld langs de westelijke oever tussen Weesp, Nigtevecht en Vreeland. Vooral dank zij de werkgroep Werk aan de Vecht onder bevlogen aanvoering van Adriaan van Doorn zijn er met Waternet afspraken gemaakt over behoud, herplant en onderhoud van de voor de Vechtoevers zo karakteristieke bomen langs de dijken rond Nigtevecht: er zullen bij de dijkverbetering noodzakelijkerwijs bomen moeten worden gekapt. Bomen die volgens de keur niet op de dijk kunnen blijven staan, maar die geen gevaar opleveren voor de dijk (omwaaigevaar) kunnen behouden blijven, indien adequaat onderhoud ervan is gegarandeerd. Ook is herplant op meerdere plekken voorzien. Afspraken daartoe worden door Waternet met de eigenaren gemaakt. De eigenaren kunnen aangeven dat het onderhoud door een knotgroep moet worden uitgevoerd. Waternet stelt daartoe een apart convenant op met de knotgroep ‘Werk aan de Vecht’. Besloten is om deze bestaande knotgroep in te schakelen voor het noodzakelijke knotten van bomen, indien de boomeigenaren hebben aangegeven dat niet in eigen beheer te willen doen. Er zal dus niet per dijktracé worden gewerkt met ad hoe knotgroepen. Bij het knotten zullen, voor zover nodig, lokale vrijwilligers worden ingeschakeld. Voor de (Lage) Klompweg en de Vreelandseweg is een lijst opgesteld van mensen die bereid zijn om bij het knotten behulpzaam te zijn. Deze lijst kan nog worden aangevuld. Mail naar: knotgroep.weesp.nigtevecht@gmail.com

Bomen beleidsplan Wijdemeren

2012-01-23: Bomen-Beleidsplan-Wijdemeren

Bomenbeleid – Wijdemeren telt op dit moment ruim 11.000 gemeentelijke bomen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Sommige bomen staan niet op de goede plek, groeien niet goed of zijn te groot. Op andere locaties is er juist behoefte aan extra aanplant om bijvoorbeeld een mooier aanzicht te krijgen. De gemeente vindt het belangrijk een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig bomenbestand te hebben en te houden. Ook de vele bomen bij inwoners en bedrijven dragen bij aan dit beeld.

Bomenbeleidsplan 2011 – 2035 – Met het bomenbeleidsplan legt de gemeente de basis voor het bevorderen en in stand houden van het gemeentelijke bomenbestand en behoud en de versterking van de groene kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast biedt het beleid perspectief op een duurzame, herkenbare, volwaardige en toonaangevende bomenstructuur voor de komende 25 jaar.

Bomenbeleidsplan 2011 – 2035 (PDF) <http://www.wijdemeren.nl/Docs/Internet/01%20Projecten%20en%20plannen/18%20bomenbeleid/bomenbeleid_wijdemeren_2011_2035.pdf>

Toelichting Bomenbeleidsplan (PDF) – <http://www.wijdemeren.nl/Docs/Internet/01%20Projecten%20en%20plannen/18%20bomenbeleid/bomenbeleidsplan_wijdemeren_2011_2035_toelichting.pdf> Bijlage Bomenbeleidsplan (PDF) <http://www.wijdemeren.nl/Docs/Internet/01%20Projecten%20en%20plannen/18%20bomenbeleid/bomenbeleidsplan_wijdemeren_2011_2035_bijlagen.pdf>

Groene Kaart – Om goed overzicht te hebben van de aanwezige bomen werkt de gemeente aan een Groene Kaart. Hierop zijn per kern te vinden:

De bomenstructuren. Denk hierbij aan bomen langs lanen, of groepen bomen. Voor iedere kern in Wijdemeren is een overzicht van groenstructuren aanwezig

Bomen met een beschermde status. Waardevolle bomen die niet gekapt mogen worden. Zij moeten aan bepaalde criteria voldoen.

Concept Groene kaart – versie 2011 (PDF) <http://www.wijdemeren.nl/Docs/Internet/01%20Projecten%20en%20plannen/18%20bomenbeleid/concept_groene_kaart_versie_2011.pdf>

Omgevingsvergunning kappen – De gemeente wil ook de kapregelgeving aanpassen. Alleen bomen die onderdeel zijn van de bomenstructuurkaart of (particuliere) bomen met beschermde status hebben dan nog een kapvergunning nodig. Voor alle andere bomen is het niet meer nodig een vergunning aan te vragen.

Ter inzage – Het bomenbeleidsplan ligt tot en met 7 maart 2012 ter inzage. Iedereen kan reageren op het plan en reacties schriftelijk indienen bij de gemeente Wijdemeren, afdeling Beheer Openbare Ruimte – bomenbeleid, Postbus 190, 1230A Loosdrecht. Na 7 maart verwerkt de gemeente alle reacties in een inspraaknotitie. Het college weegt alle reacties af en verwerkt dit in het voorstel dat naar de gemeenteraad gaat voor besluitvorming.

Meer informatie over het bomenbeleidsplan bij “ter inzage” op deze website <http://www.wijdemeren.nl/Smartsite.shtml?id=71168>

Informatieavond – Op maandag 30 januari 2012 vindt om 20.00 uur een speciale informatieavond over dit onderwerp plaats in het gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht. Ook de inbreng van belangstellenden op deze avond neemt de gemeente mee in de inspraaknotitie.

Aanmelden beschermwaardige bomen – Inwoners van Wijdemeren kunnen een boom aanmelden voor de status “beschermde boom”. Bij een positieve waardering krijgt de boom een plek op de Groene Kaart en mag niet meer gekapt worden.

Hiervoor gelden de volgende regels:

De boom staat in het gebied van de Bomenverordening Wijdemeren, op de onderstaande kaart aangegeven met groene lijnen

De boom is ouder dan 40 jaar

De levensverwachting van de boom is meer dan 10 jaar

De eigenaar van de boom geeft toestemming voor opname in de lijst van beschermde bomen

Gebied van de bomenverordening (PDF) – <http://www.wijdemeren.nl/Docs/Internet/01%20Projecten%20en%20plannen/18%20bomenbeleid/gebied_bomenverordening.pdf>

Ook de volgende waarden wegen mee:

Boomsoort (duurzaamheid, grootte, herkomst, dendrologische betekenis)

Stamdiameter (t.b.v. bepaling ouderdom)

Groeivorm (soorteigen of specifiek, bijzonder snoeivormen)

Ruimtelijke betekenis (zichtbaarheid en beeldbepalendheid)

Bijzondere cultuurhistorische betekenis (geschiedenis, herdenkingsboom, e.d.)

Hoe aanmelden?

Inwoners van Wijdemeren kunnen een beschermwaardige boom aanmelden door het onderstaand formulier in te vullen. Eventueel kan men ook een papieren formulier bij de gemeente aanvragen. Na aanmelding waardeert de bomenfunctionaris de aangemelde boom. Bij afwijzing krijgt de aanmelder bericht. Bij een groot aantal aanmeldingen kan het een aantal maanden duren voordat de waardering uitgevoerd is. Aanmelden kan tot en met 7 maart 2012.

Naar het aanmeldformulier – <http://www.wijdemeren.nl/Smartsite.shtml?id=71474>

Ieder vier jaar een nieuwe groene kaart – Om de vier jaar actualiseert de gemeente de groene kaart. Zo worden bijvoorbeeld bomen met een levensverwachting van minder dan tien jaar van de kaart verwijderd. En nieuw aangemelde bomen die een positieve waardering kregen worden toegevoegd.

Meer informatie? – Voor papieren aanmeldformulieren of meer informatie over het beleidsplan en de procedure kunt u terecht bij de heer Tijdgat, telefoon (035) 65 59 459. U kunt ook het contactformulier invullen.

Naar het contactformulier – <http://www.wijdemeren.nl/Smartsite.shtml?id=71473>