Dijkverbeteringsprojecten van AGV/Waternet

Bij het onderwerp Bomen hierboven kwamen reeds de lopende dijkverbeteringsprojecten in de noordelijke Vechtstreek aan de orde. Voor het traject van Weesp naar Vreeland aan de westzijde van de Vecht heeft Waternet hiervoor het bureau Tertium in de arm genomen teneinde de communicatie met de bewoners langs de Vecht en de verschillende belangorganisaties in goede banen te leiden. Door ervaring wijs geworden heeft Waternet het belang van tijdig en open contact met deze betrokkenen niet alleen ingezien maar daar ook naar gehandeld. Zo zijn er vele bijeenkomsten geweest die uiteindelijk hebben geleid tot een ‘Vechttafel’ waar alle punten van belang – met name de omgang met de bomen, het dijkprofiel en de effecten op het omliggende landschap – werden besproken. Doel was om uiteindelijk te komen tot een zgn. Omgevingscontract waarin de wederzijdse verwachtingen en afspraken zouden worden vastgelegd. Dat dit proces tot dusver in goede harmonie is verlopen, is zowel te danken aan de voorbereiding door Tertium, als aan de open wijze van communiceren door de AGV/Waternet-projectleiding, Willem Bogaard en zijn medewerkers. Wij hopen dat de komende uitvoeringsfase even goed zal uitpakken.

Zie www.tertium.nl en bovenal www.agv.nl/plannen/dijken

Ontwerp-dijkverbeteringsplan Horn- en Kuijerpolder

2014-06-03: Ontwerp-dijkverbeteringsplan Horn- en Kuijerpolder vastgesteld

Op 3 juni 2014 heeft het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan Horn- en Kuijerpolder vastgesteld. Deze dijk aan de Eilandseweg ligt in de gemeente Wijdemeren en heeft een lengte van 5,5 km. Uit toetsing is naar voren gekomen dat de dijk op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg is. Vandaar dat de dijk over een lengte van 1,8 km. wordt verbeterd zodat deze voor de komende dertig jaar weer op orde is.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is o.a. verantwoordelijk voor veilige dijken. Gerard Korrel, verantwoordelijk bestuurder van het waterschap: ‘Er ligt nu een ontwerp-plan wat we tijdens een bewonersavond zullen presenteren. We hebben met direct betrokkenen nauw contact gehad en zoveel mogelijk rekening gehouden met hun wensen. Maar natuurlijk hebben ze nog de mogelijkheid om in te spreken. Het Dagelijks Bestuur weegt al deze belangen zeer zorgvuldig af voordat we tot een definitief plan komen en ervoor zorgen dat de dijk Horn- en Kuijerpolder de komende dertig jaar weer aan de veiligheidseisen voldoet.’

Het waterschap controleert periodiek de dijken. Wanneer deze niet hoog en sterk genoeg blijken, start een dijkverbetertraject. In het ontwerp-dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk weer voldoet aan de gestelde eisen. Ook wordt in het ontwerp-dijkverbeteringsplan toegelicht hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en is beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen voor de omgeving ongedaan te maken of te beperken.

Inzien van stukken: Het ontwerp-dijkverbeteringsplan Horn- en Kuijerpolder ligt van 13 juni t/m 24 juli 2014 ter inzage. Ook zijn de stukken te raadplegen op AGV-dijken http://www.agv.nl/plannen/dijken/horn-en-kuijerpolder/. Bewoners en andere betrokkenen worden tijdens een bewonersavond op 30 juni 2014 door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht geïnformeerd over het ontwerp-dijkverbeteringsplan en de inspraakmogelijkheden.