N236-Zienswijze Voorontwerpbestemmingsplan Reconstructie N236, Weesp

2014-12-10: Van Vechtplassencommissie – Hoogstraat 20 – 1381 VS Weesp

Aan: B&W van de gemeente Weesp – t.a.v. Mw Tempelaars – bezorgen – info@weesp.nl – 0294-491391

Betreft: Zienswijze Voorontwerpbestemmingsplan Reconstructie N236, Weesp

Weesp, 10-12-2014

Geachte mevrouw & college,

Naar aanleiding van het bovengenoemde Voorontwerpbestemmingsplan, zoals gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-30802.html, wil onze Commissie graag de volgende zienswijze indienen.

De verbetering van de N236 juichen wij ook voor dit traject ten zeerste toe. Enige zorg hebben wij over de verplaatsing van de Vechtbrug ter hoogte van Uitermeer & Lage Klompweg en de consequenties die dit heeft voor twee zaken: 1. de natuurlijke oever nabij de zomerklokjes-gebieden en 2. de route die wandelaars tussen Uitermeer en Lage Klompweg zullen moeten nemen.

Gelukkig doet zich voor beide zorgpunten een mogelijkheid voor om de situatie te verbeteren, en onze zienswijze behelst het voorstel om daarmee in het voorontwerp rekening te houden.

Ad 1. compensatie voor het aantasten van de natuurlijke oever door de brugverplaatsing naar het zuiden zou gevonden kunnen worden aan de noordzijde van de brug door het geven van een natuurbestemming aan het oeverland(je) achter het brugwachtershuis. In verschillende provinciale plannen stond/staat deze oever vermeld als zoeklocatie voor een natuurlijke inrichting en bescherming, o.a. omdat het zomerklokje hier kansen heeft omdat het aan de andere zijde van de brug (de zuid-westzijde) al weelderig groeit. Die oever aan de noordzijde is eigendom van het Hofje van Nieuwkoop, als onderdeel van een groot agrarisch perceel dat verpacht wordt. Het buitendijkse oeverland heeft naar wij menen geen agrarische waarde.

Ad 2. de situatie voor wandelaars/voetgangers zou sterk verbeterd kunnen worden door met het volgende rekening te houden: er is een intensief gebruikte wandelroute van Uitermeer/Dammerweg via de Vechtbrug naar de Lage Klompweg. Bij de aanleg van de rotonde in de N236 bij de kruising Lage Klompweg wordt dit voor voetgangers een ingewikkelde plek en weinig aantrekkelijke omweg. Nu zou er relatief eenvoudig een wandelpad kunnen worden bestemd en aangelegd over de Vechtdijk van de brug naar de Lage Klompweg. In het kader van de Vechtdijk-versteviging die op dit moment op dit traject door het Waterschap AGV en Waternet wordt gepland, zou zo’n aanleg voor de hand liggen, zeker daar de huidige eigenaar van het puntig perceel in de oksel van de N236, Lage Klompweg en Vecht dit, inclusief dijk zal verkopen aan de Provincie Noord-Holland. Zie hiervoor ook: http://www.agv.nl/klompweg

In de hoop en verwachting dat deze suggesties in goede aarde zullen vallen,

groet ik u hartelijk,
namens de Vechtplassencommissie,
Frans Cladder, secretaris

Weesp: Dossiernummer: Z.43959 – Verantwoordelijke afdeling:Projectbureau

Inloopavond concept-voorontwerp – Project: N236 Reconstructie Loosdrechtdreef t/m Noordereind

De provincie Noord-Holland nodigt omwonenden en belangstellenden uit voor een inloopavond op dinsdag 11 december 2012 van 19.00 uur – 21 :00 uur bij Tulip Inn Amsterdam Riverside te Amsterdam Zuidoost.

Provincie Noord·Holland gaat de komende jaren de N236 herinrichten om de verkeersveiligheid te vergroten. De provinciale weg N236 loopt van Amsterdam tot Bussum. De maatregelen die plaatsvinden zijn onder andere: verbreden van de weg, verbreden van het fietspad en herinrichten van kruispunten. De provincie heeft een conceptvoorontwerp gemaakt voor het gedeelte van de N236 vanaf de kruising met de Loosdrechtdreef tot het Amsterdam Rijnkanaal te Driemond, Amsterdam Zuidoost.

Tijdens de inloopavond kunt u de concept-ontwerptekeningen bekijken. Deskundigen van de provincie zijn aanwezig om uw vragen over het ontwerp, de uitvoering en de planning te beantwoorden.

Gedeputeerde Staten – Uw contactpersoon DJ M, Janmaat BU/INFRA –

N236Herinrichting@noord-holland.nl

Golden I ullp Hotel Riverside Provincialeweg 38 1108 AB Amsterdam dinsdag 11 december 19.00 ·21,00 uur

Actuele informatie: De meest actuele informatie over voortgang en andere relevante zaken met betrekking tot de werkzaamheden, leest u op infoN236

Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, mevrouw D. Janmaat via N236Herinrichting@noord-holland.nl of via infoN236