1701
page-template-default,page,page-id-1701,page-child,parent-pageid-1703,stockholm-core-2.4,select-theme-ver-9.6.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,,qode_grid_1200,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

De Krijgsman is een plan voor een nieuwbouw-project door KNSF-vastgoed en de gemeente Muiden op het terrein van de voormalige kruidfabriek.

Voor meer informatie over de plannen van de gemeente Muiden

Zienswijze van de Vechtplassencommissie op een ontwerp bestemmingsplan De Krijgsman van 11-07-2014


2014-02-06

Geachte raadsleden, collegeleden en aanwezigen

De Vechtplassencommissie waakt over natuur, landschap, cultuur en milieu in de Vechtstreek. Met een waakzaam oog volgt de VPC dus ook de ontwikkelingen rond het KNSF-terrein in Muiden.

Onze boodschap aan de gemeenteraadsleden vanavond is drieërlei:

1. het voorliggende Ambitiedocument De Krijgsman wekt wel de schijn van robuuste natuur maar wij constateren dat er totaal geen sprake is van de 24 ha robuuste natuur die met het plan gerealiseerd zou moeten worden;

2. het is een illusie te veronderstellen dat gemeente en eigenaren, zoals in het ambitiedocument wordt gesteld, in staat zullen zijn de “robuuste natuur” adequaat als zodanig te onderhouden;

3. een sterkere landschappelijke relatie tussen het gebied en de Zuiderzeekust zou het plan sterker maken.

Robuust groen U hebt op 4 juli 2013 ingestemd met “aaneengesloten, robuust groen” en een “robuuste, aaneengesloten bosstructuur van 23,5 ha”. Blad 32 Ambitiedocument geeft de schijn van het nakomen van de afspraak om op het gebied 240.000 m2 bos/robuuste natuur te creëren. Immers in de legenda wordt 245.059 m2, dus 24,5 ha, genoemd als bos/boswonen. Kijken we daar goed naar dan zien we daar een tweetal roodomlijnde gebieden in waarop 20 boswoningen worden geprojecteerd en in het op bladzijde 32 geheel groen gekleurde bosareaal komen ook verspreid over het gebied woningen. Zie bijvoorbeeld de erven D en E op blad 43. En dat zijn soms nieuwe locaties (blz 42). Rondom zijn “tuinvlekken” afgebakend om het nodige daglicht toe te laten. Dat kan niet anders zijn dan te vellen bomen.

Leidt dat tot robuust groen? Nee zegt de VPC. Bij robuust denken wij aan: Historisch gegroeid Een samenhangend geheel Veerkrachtig, sterk zodat het een natuurlijke herstelcapaciteit heeft, ongevoelig voor extreme waarden, minder snel uit zijn evenwicht (bijv. door menselijk ingrijpen).

Wat zal die robuustheid tot een illusie maken? Woningen in de “erven” Grondbewerking t.b.v. de woningen Infrastructuur t.b.v. de woningen en erven Particuliere tuinen (beplanting, schuttingen, schuren etc.) Straat- en tuinverlichting etc. Verkeer t.b.v. de bewoners parkeren

Ook als het gaat om hergebruik van bestaande fabriekssituaties is er negatieve invloed: wonen heeft een totaal andere impact op de groene omgeving dan een loods of plofhuisje.

Beheer en onderhoud van het robuuste groen Duurzaam beheer zoals beschreven op blz 70 ziet er goed uit: riet maaien, hout snoeien en afzetten, onderbegroeiing langs paden maaien, op diepte houden van oppervlaktewater etc. etc. Maar wij garanderen u, met alle respect voor gemeente en toekomstige particulieren bewoners, dat dit een illusie is als zij verantwoordelijk worden voor het onderhoud van een robuuste groenzone.

Ons advies is om voor beheer en onderhoud van het robuuste groen altijd een institutionele terreinbeheerder of een landschapsinstelling van de overheid in te schakelen.

Relatie met het IJmeer De Krijgsman komt te liggen pal achter een historische en waardevolle oude Zuiderzeedijk, nu het IJmeer. Het lijkt erop of bij het ontwerp van het plan niet is nagedacht over de gevolgen voor het zicht op Muiden vanaf het water. De kust is een cultuurhistorische met de Westbatterij en het Muiderslot. Welke impact nieuwbouw op het zicht vanaf het water heeft is cruciaal maar in het ambitiedocument wordt daaraan geen aandacht geschonken. En dat geldt nog te meer voor de weliswaar nu niet aan de orde zijnde eventuele aanleg van een buitenhaven met de bijbehorende gebouwen.

Conclusie Geachte raadsleden: stem niet in met de in het ambitiedocument beschreven invulling van het groen, bepaal dat voor het beheer en onderhoud van het groen een institutionele terreinbeheerder of een landschapsinstelling van de overheid en borg dat bij de inrichting van het plan specifiek aandacht wordt besteed aan een landschappelijke afstemming vanaf de waterzijde.

Dank u voor uw aandacht.

VPC vz, Charlotte Smit