Uitbreidingsplannen Bloemendaler Polder en De Krijgsman
Schaalvergroting agrarische bedrijven
Vechtoevers / Werk aan de Vecht
Monumenten
Recreatie
Kennisvergaren: deskundigheid in het werkcomité bevorderen en een goed netwerk opbouwen met deskundigen die op projectbasis een bijdrage kunnen leveren
Kennis overdragen: leergang Vechtologie: