Voorstel B&W 2013-01-22

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ADVIES COLLEGE

Onderwerp: Ontwerp opties reconstructie schansen Rooseboom, Draaierschans en de rest van de Nieuwe Achtkant

Opgesteld door: A.C. Ankoné Persbericht: Ja

Datum: 4 december 2012 - Registratienummer: Z.7612/D.654

Raadsvoorstel Ambtelijk voorstel: instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en deze doorsturen aan de gemeenteraad.

Besluit:

Datum:

Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel.

Concept Persbericht (na behandeling in Raad)

Raad stemt in met verdere ontwikkeling schansen

In de raadsvergadering van 7 februari 2013 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van ontwerpoptie twee voor de aanpak van de schansen Rooseboom, Draaierschans en de rest van de Nieuwe Achtkant. Voor de verdere ontwikkeling van de drie schansen stelt de gemeenteraad een budget van €303.500,- beschikbaar. Daarnaast wordt het budget van wijkbeheer structureel verhoogd met €23.700,- om er voor te zorgen dat de gereconstrueerde schansen goed onderhouden worden.

De gemeenteraad kon kiezen uit drie opties. Ontwerpoptie twee is volgens de raad de beste keuze omdat hierin een balans is gevonden tussen het terugbrengen van de contouren van de schansen, de wensen van de belanghebbenden en de financiële uitvoerbaarheid.

Doel van de aanpak is het meer leefbaar maken van de schansen en het terugbrengen van de herkenbaarheid van de schansen als zijnde vestingwerken van de vesting Weesp. De verschillende ontwerpopties zijn gemaakt na gesprekken met belanghebbende partijen zoals de havens, de woonarkbewoners, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Waternet, natuurorganisaties en de molenaar.


Ter advisering naar commissie SOB Datum commissie 22 januari 2013

Ter besluitvorming naar raad Datum raad 7 februari 2013

Voorgesteld raadsbesluit:

1. Instemmen met het uitwerken van voorlopig ontwerp optie 2 tot een definitief ontwerp;

2. Onder voorbehoud van het ontvangen van 75% subsidie van de provincie Noord-Holland een uitvoeringsbudget beschikbaar stellen van €1.214.000,- ;

3. De toe te kennen subsidie van €910.500,- (75% van de kosten) op het uitvoeringsbudget in mindering te brengen, zodat de netto uitvoeringskosten voor de gemeente uitkomen op €303.500,-;

4. Bijbehorend extra onderhoudsbudget á €28.677,- structureel toevoegen aan de begroting, vanaf 2014.

Samenvatting

Het voorbereidingstraject voor de aanpak van de schansen Rooseboom, Draaierschans en de Nieuwe Achtkant is afgerond. Doel van de aanpak is het meer beleefbaar en herkenbaar maken van de schansen als vestingwerk van de vesting Weesp. Verschillende ontwerpmogelijkheden zijn gemaakt na gesprekken met aanliggende partijen zoals de havens en woonboten, en andere belangenpartijen zoals het RCE, Waternet, natuurliefhebbers en de molenaar. U wordt nu geadviseerd om te kiezen voor optie 2 voor alle drie de schansen. Deze optie heeft de beste balans tussen het terugbrengen van de contouren, de wensen van de belanghebbenden en de uitvoerbaarheid wat betreft kosten.

Doel en resultaten

Doel van de aanpak of reconstructie van de schansen Rooseboom, Draaierschans en de rest van de Nieuwe Achtkant is het meer beleefbaar en herkenbaar maken van deze schansen als onderdeel van de vestingstad Weesp. Hierdoor raken inwoners zich meer bewust van dit vestingverleden en kan Weesp zich ook meer profileren als vestingstad aan de Vecht om meer bezoekers naar Weesp te trekken. Dit is mede van belang voor de winkeliers en horecaondernemers in Weesp.

Reden bespreking in de raad

Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2011 is er buiten de agenda om een motie ingediend over het aanpakken van de schansen Rooseboom en Draaierschans. De motie is unaniem aangenomen. Naar aanleiding daarvan is er een voorstel behandeld in de raad van december 2011 om budget beschikbaar te stellen voor het voorbereidingstraject voor het opknappen van de Rooseboom en Draaierschans. Aangezien de raad aangaf in de vergadering ook de rest van de Nieuwe Achtkant mee te willen nemen in dit voorbereidingstraject, is dit ook gebeurd.

Het college heeft Landschapsarchitectenbureau DLA+ (zij waren ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de reconstructie van de Nieuwe Achtkant) gevraagd om een rol te spelen in het voorbereidingstraject.

Uitgangspunt bij de ontwerpen is het terugbrengen van de strakke contouren en profilering langs de randen van de schansen en het behoud van de functies die de schansen nu hebben. Het was de bedoeling met alle verschillende belangen aangaande deze schansen te komen tot een ontwerp dat zoveel mogelijk draagvlak had. Daarnaast had DLA+ de opdracht de verschillende ontwerpmogelijkheden per schans door te rekenen om te komen tot een globale kostenraming.

U vindt het overzicht van de verschillende opties per schans met bijbehorend kostenplaatje in bijlage 1. Deze opties zijn voorlopige ontwerpen die moeten worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp in een later stadium.

U wordt nu geadviseerd om te kiezen voor optie 2 voor alle drie de schansen. In deze optie blijven er wel meer hekken en heggen over langs de randen die het zicht op de gereconstrueerde wal belemmeren, maar deze optie heeft de beste balans tussen het terugbrengen van de contouren, de wensen van de belanghebbenden en de uitvoerbaarheid wat betreft kosten.

Optie 1 is meer ideaal vanuit cultuurhistorisch perspectief omdat de schansen beter zichtbaar worden dan in optie 2, maar deze optimalisatie weegt niet op tegen de besparing in kosten van optie 2.

Context en kaders

In diverse documenten van de gemeenteraad komt naar voren dat er belang wordt gehecht aan de reconstructie van de schansen van Weesp om zo het vestingverleden van Weesp meer beleefbaar te maken.

Zo staat in de Centrumvisie, opgesteld in 2005, dat de gemeenteraad wil dat “de diverse ontwikkelingsmogelijkheden in kaart worden gebracht en vervolgens voortvarend worden opgepakt. De schansen zijn een prachtig aanknopingspunt voor een impuls voor recreatie en toerisme en een uniek ‘selling point’ voor de stad. De schansen moeten worden afgepeld, schoongemaakt of uitgegraven om de oorspronkelijke vorm en uitstraling weer in ere te herstellen en herkenbaar te maken.”. In de Centrumvisie werd gedacht aan een begin met een van de schansen, met een voorkeur voor de schans de Nieuwe Achtkant.

In de Nota Toerisme en Recreatie, vastgesteld in januari 2008, staat daaropvolgend als een van de actiepunten “het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor het opknappen van de schansen en omgeving en dit, na besluitvorming, uitvoeren.”. In 2010 en 2011 is de schans de Nieuwe Achtkant als eerste stap deels gereconstrueerd naar het profiel van 1891. Gedeputeerde Joke Geldhof spoorde de gemeente Weesp bij de opening van dit gereconstrueerde deel in mei 2011 aan om snel verder te gaan met de aanpak van de andere schansen, omdat er nu nog veel subsidiegeld voor dit soort projecten is bij de Provincie Noord-Holland.

In de bestuursovereenkomst Sterk Weesp 2011-2014 staat: “Als de komende periode zich kansen voordoen, dan wordt het herstel van de overige schansen opgepakt”.

Alternatieven voor oplossing en advies college

In bijlage 1 worden de verschillende mogelijkheden voor aanpak van de schansen toegelicht. U kunt kiezen voor de 0-optie. Dit betekent dat de schansen worden gelaten zoals ze nu zijn en niet worden aangepakt. Deze optie lost uiteraard alleen niet het probleem op van de onherkenbaarheid van de schansen als vestingwerk.

Optie 1 dient wel het doel van het meer herkenbaar en beleefbaar maken van de schansen als vestingwerk, maar is erg kostbaar in de uitvoering. De kosten voor de uitvoering zijn wel bijna twee keer zo veel als in optie 2. De herkenbaarheid van de schansen wordt echter niet twee keer zo groot bij optie 1. Vandaar dat de extra kosten niet opwegen tegen de extra herkenbaarheid als vestingwerk.

Zoals hierboven al staat, wordt u daarom geadviseerd om de schansen volgens optie 2 aan te pakken. Deze optie heeft de meeste draagvlak, is een stuk goedkoper dan optie 1 en bereikt het doel van het meer beleefbaar en herkenbaar maken van deze schansen als onderdeel van de vesting Weesp.

Betrokkenheid burgers en instellingen

In het voorbereidingstraject zijn er in de eerste plaats gesprekken gevoerd door de landschapsarchitect en de gemeentelijk projectleider met de direct belanghebbenden en andere belangenpartijen. Dit waren de aanliggende havens en woonbooteigenaren, natuurliefhebbers, Waternet, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (hierna RCE), de Historische Kring, de molenaar van molen de Vriendschap en omwonenden. Zo is duidelijk geworden wat de verschillende en soms ook erg tegenstrijdige belangen waren van de verschillende partijen. Deze belangen zijn meegenomen in de ontwikkeling van een verkennend ontwerp dat nu in de notitie in de bijlage is te zien als optie 1. Dit verkennend ontwerp is op 12 juli 2012 gepresenteerd in een informatieavond aan alle betrokkenen. Daarna is DLA+ aan de slag gegaan met een variant op dit ontwerp dat nu is te zien als optie 2. Deze nieuwe optie is in november 2012 weer besproken met de directe belanghebbenden zoals de aanliggende havens, woonbooteigenaren, Waternet en RCE. De andere belanghebbenden hebben na de presentatie van de opties in de raadscommissie SOB van 27 november twee weken de tijd gekregen om hun reactie te geven op deze eerdere en nieuwe optie. Zij zijn per brief hierover geïnformeerd. De binnengekomen reacties zijn gebundeld en deze vindt u in bijlage 2.

Financiële paragraaf

Optie 2 uitvoeren op alle drie de schansen kost globaal geraamd € 1.089.000,-. Hier komen nog kosten bij voor het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp, het maken van het bestek en het doen van de aanbesteding. Deze kosten worden geraamd op €125.000,-. Van deze kosten wordt 75% gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland in het kader de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het bedrag dat beschikbaar dient te worden gesteld door de gemeenteraad komt dan neer op 25% van €1.214.000,-; dit is €303.500,-.

Bij de uitvoeringskosten zijn nu niet de kosten meegenomen voor het eventueel opbouwen van de kantine van WSV de Vecht, geraamd op €295.000,-. De opdracht voor de uitvoering zal pas worden aanbesteed als de subsidie van 75% door de Provincie verleend wordt.

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de onderhoudskosten van deze optie á in totaal €112.700,- per jaar. De onderhoudskosten van de huidige situatie op de schansen zijn nu al €89.000,- per jaar. Na uitvoering van optie 2 kost het onderhoud jaarlijks €23.700,- extra. Deze extra kosten moeten vanaf 2014 in de begroting structureel worden toegevoegd aan het budget van wijkbeheer.

Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW. Naar alle waarschijnlijkheid kan de gemeente vanaf 2014 de BTW niet meer terugkrijgen van het BTW-compensatiefonds. De jaarlijkse onderhoudskosten van onderhoud zijn vanaf 2014 €28.677,- ervan uitgaande dat vanaf dat jaar de BTW niet meer compensabel is. Indien de uitvoering plaatsvindt in 2013 zijn de uitvoeringskosten nog wel voor BTW compensabel. Als de uitvoering pas plaatsvindt in 2014 worden de kosten €367.235,- inclusief BTW.

Uitvoering

Na uw besluit kan de subsidieaanvraag voor de uitvoering van dit project worden gemaakt en ingestuurd. Zodra bekend is vanuit de Provincie Noord-Holland dat wij de subsidie krijgen, kan verder worden gewerkt aan de uitwerking van optie 2 tot een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt vastgesteld door het college.

Ontheffingen van de Flora- en Faunawet zijn nodig en kunnen soms tot een half jaar duren. Daarnaast moet er ook een monumentenvergunning worden aangevraagd. Ook moet er een bestek worden gemaakt en volgt de aanbesteding. Daarna kan de uitvoering van de werkzaamheden starten. Afhankelijk van hoe lang het duurt om de betreffende vergunning en ontheffingen te krijgen, kan de uitvoering starten. Daarbij moet in de planning wel rekening worden gehouden met het broedseizoen; in deze periode in het voorjaar en een deel van de zomer kunnen de meeste werkzaamheden niet plaatsvinden.

Terugkoppeling/evaluatie

Het college zal u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Mocht het nu gevraagde budget om de een of andere reden niet toereikend zijn, dan zal het college hiervoor bij u terugkomen.

Communicatie

Op het moment dat de raad een besluit neemt over de aanpak zal daarover gecommuniceerd worden via een persbericht. Daarna zal er in de fase van het komen tot een definitief ontwerp weer een ronde gesprekken plaatsvinden met de direct aanliggende havens en woonbooteigenaren, RCE en Waternet. Overige omwonenden worden geïnformeerd over de voortgang van het project via persberichten (bijv. op het moment dat het definitieve ontwerp wordt vastgesteld door het college en als de subsidie binnen is) en via de website. Daarnaast worden er op het moment van de start van de uitvoering brieven gestuurd aan omwonenden over bijv. de duur van de werkzaamheden, etc.

Bijlagen Meegestuurd:

1. Notitie ontwerpmogelijkheden voor aanpak schansen 14190_1.DOC

2. Bodemonderzoek Bijlage 2. Bodemonderzoek.pdf

3. Quickscan ecologie schansen Bijlage 3. Quick scan ecologie schansen.pdf

4. Aanvullend vleermuis- en visonderzoek Bijlage 4. Aanvullend vleermuis- en visonderzoek_1.pdf

5. Reacties van burgers, verenigingen en instellingen gebundeld

Bijlage 5. Reacties van burgers verenigingen en instellingen gebundeld_1.pdf Z.7612/D.654 7 van 8

Raadsbesluit (CONCEPT)

Onderwerp: Ontwerp opties reconstructie schansen Rooseboom, Draaierschans en de rest van de Nieuwe Achtkant Behoort bij het raadsvoorstel registratienummer Z.7612/D.654 De raad van de gemeente Weesp; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 december 2012

BESLUIT:

1. Instemmen met het uitwerken van voorlopig ontwerp optie 2 tot een definitief ontwerp;

2. Onder voorbehoud van het ontvangen van 75% subsidie van de provincie Noord-Holland een uitvoeringsbudget beschikbaar stellen van €1.214.000,- ;

3. De toe te kennen subsidie van €910.500,- (75% van de kosten) op het uitvoeringsbudget in mindering te brengen, zodat de netto uitvoeringskosten voor de gemeente uitkomen op €303.500,-;

4. Bijbehorend extra onderhoudsbudget á €28.677,- structureel toevoegen aan de begroting, vanaf 2014.

Noot van de griffier: Dit besluit is genomen met de aantekening dat (toezegging, aanpassing, afspraak, nuancering van de argumenten e.d.) Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 februari 2013 De raad voornoemd, Mw. M. Walrave, B. Horseling, griffier voorzitter Amendementen: Moties: