VPC-Reactie-2012-01-22

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Aan: De Raad van de gemeente Weesp & de Griffier Mw M. Walrave - griffier@weesp.nl & Mw Anna Ankoné -

Van: Frans Cladder - Vechtplassencommissie, secretaris - www.vecht.nl/wiki

Betreft: Reactie 22-01-2013 op de schansen-plannen zoals vermeld op: http://www.weesp.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&onderdeel=bri_agenda&stukid=537


Weesp, 22-1-2013


Geacht college, geachte mevrouw,

Mag ik u verzoeken onderstaande reactie alsnog aan de SOB-commissieleden die vanavond bijeenkomen te doen toekomen? Helaas zijn wij niet op tijd geïnformeerd over de beschikbare stukken en de beperkte reactie-tijd.

Op basis van de nu ter beschikking staande informatie adviseert de Vechtplassencommissie (VPC) te kiezen voor optie 0+ waarbij de + staat voor goed onderhoud van de bestaande schansen en waarbij de wens van meer 'zichtbaarheid' van de schansen bij dat reguliere onderhoud geleidelijk een bescheiden richtinggevende rol kan spelen. Tevens zou het aanbeveling verdienen een schansenwerkgroep te vormen van betrokken burgers en instellingen die voor de toekomst suggesties kunnen doen voor dit reguliere onderhoud, binnen de financiële kaders die de raad stelt. Het is verheugend dat zoveel betrokken Weespers blijk geven van hun zorgen voor en over de schansen. Daar zou de gemeente gebruik van kunnen maken.

Verder zijn wij van mening dat:

-de bestaande situatie van de 'onbehandelde' schansen Draaierschans & Rooseboom vanuit landschappelijk oogpunt verre te verkiezen is boven de situatie van de be- of beter mis-handelde Nieuwe Achtkant

-het aanzicht van de schansen na de onverhoopte behandeling conform plan-2 vanaf de Vecht en de 's Gravelandse en Utrechtseweg nauwelijks de identiteit van Weesp als vestingstad versterkt

-het draagvlak voor de plannen 1 en 2 onder de Weesper bevolking bepaald onvoldoende is (zie de stemming op de voorlichtingsbijeenkomst van 12 juli 2012 en de 312 handtekeningen tegen de plannen zoals eind vorig jaar in korte tijd opgehaald door Mary Schilder)

-de keuze tussen slechts 3 mogelijkheden: 0 (niets doen), 1 (kostbare drastische plannen) en 2 (een zogenaamd compromis dat iets minder kostbaar en rigoureus is), een gemiste kans is om ook een 0+-variant als mogelijkheid voor te stellen: beter onderhoud

Overigens is het vreemd dat de VPC als een van de betrokken organisaties die ook in een eerder stadium van een (afwijkende) visie op de schansen-plannen blijk heeft gegeven (o.a. op de voorlichtingsbijeenkomsten in maart van 2012) niet is bericht over de mogelijkheid om binnen 2 weken na 27 november reacties te geven op de nieuwe voorstellen, met name optie 2. Graag onze reactie alsnog toevoegen aan de overige reacties (bijlage 2).

De VPC heeft eerder (17-7-2012) aan de landschapsarchitect gevraagd om afbeeldingen toe toe zenden van het uitzicht op de schansen 'voor' en 'na' de uitvoering van de verschillende plannen, dwz afbeeldingen die de verschillen duidelijk maken van de bestaande aanzichten met de geplande aanzichten vanaf de 's Gravelandseweg en de Utrechtseweg (de twee plekken op het land vanwaar de schansen zichtbaar zijn). Hierop is geen reactie gekomen.

Een vriendelijke groet

Frans Cladder, VPC secretaris


NB: in oktober van het vorig jaar publiceerde de VPC in zijn nieuwsbrief over de schans-plannen:

De Weesper schansen - zien en gezien worden:

In Weesp is nogal beroering ontstaan over de plannen om - in navolging van de vorig jaar 'gerestaureerde' Nieuwe Achtkant, ook de andere onderdelen van de Weesper vesting onder handen te nemen: de Rooseboom en de Draaierschans, gelegen aan de westkant van de Vecht, tegenover de Nieuwe Achtkant. Verlokt door het uitzicht op een aanzienlijke provinciale bijdrage in het kader van ILG-AGV (investeringsprogramma landelijk gebied) hebben B&W aan de landschapsarchitect Harry Derks de opdracht gegeven om ook voor deze schansen een restauratieplan te ontwikkelen. De verwachting is daarbij dat beter zichtbare vestingwerken het stedelijk schoon aantrekkelijker zullen maken voor een toenemend toerisme. Bij de presentatie van de plannen door de landschapsarchitect kort voor de zomer, bleek er zeer veel weerstand tegen de plannen te bestaan (en het door de wethouder gewenste draagvlak geheel te ontbreken). De kaalslag die er eerder op Nieuwe Achtkant heeft plaatsgevonden en de oprichting aldaar van een angstwekkend betonnen kunstwerk dat verschillende vestingtijden moet verbeelden, heeft de Weesper bevolking wantrouwig gemaakt jegens de nieuwe plannen. Het lijkt erop alsof de Weespers meer hechten aan de bestaande begroeiing op de andere schansen die een parkachtige functie vervullen in de stad, dan aan een 'historische reconstructie' van de randen van die schansen. Getuige een recente uitgave over het onderwerp 'Beplanting op verdedigingswerken' (zie de rubriek verschenen boeken) valt er zelfs op dat historische streefbeeld het een en ander af te dingen. Het mag dan ook worden verwacht dat de gemeenteraad deze plannen dit najaar naar de onderste laden zal doorverwijzen. Laten we het hopen.

Zie: http://www.vecht.nl/wiki/index.php/Vesting-Weesp