Cultuurplatform

Uit Vecht.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

== Cultuurplatform voor de Vechtstreek: ==Bestand:Logo.jpg


Zie voor de nieuwe website: CultuurplatformVechtstreek
 • Het Cultuurplatform Vechtstreek is opgericht vanuit de behoefte van de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen om op het culturele vlak tot nauwere samenwerking en betere afstemming te komen.
 • De leden van het Cultuurplatform zijn vertegenwoordigers van het culturele veld en inwoners van de Vechtstreek.
 • Cultuur wordt door het Cultuurplatform in brede zin opgevat: toneel, muziek, dans, literatuur, de beeldende kunsten, geschiedenis en identiteit van de streek, monumentaal, industrieel en agrarisch cultureel erfgoed en het cultuurlandschap.
 • De Vechtstreek kent een breed en zeer divers cultureel veld, zowel professioneel als op amateurniveau. Het Cultuurplatform wil de cultuurparticipatie en de betrokkenheid bij het cultureel erfgoed in de Vechtstreek bevorderen. De leden van het Cultuurplatform kunnen met hun expertise en hun antennefunctie stimulerend en coördinerend optreden. Het Cultuurplatform kan ook projecten initiëren.
 • Het Cultuurplatform heeft tevens tot taak om de gemeenten te adviseren over de jaarlijkse cultuurprijs.
 • Indien het Cultuurplatform van mening is dat initiatieven en projecten passen binnen de doelstelling, kan het Cultuurplatform zo'n initiatief ondersteunen, bijv. door vermelding op de AGENDA, en/of door advies of een bescheiden financiële bijdrage (als co-financiering).


CONTACT:

Frans Olieman (voorzitter) f.j.olieman@planet.nl

Monique Kamp-Morselt (secretaris/penningmeester) info@cultuurplatformvechtstreek.nl

Agaath Witteman (vz WG Monumenten) awitteman@xs4all.nl

Tom Blanken (vz WG Activiteiten) tom.blanken@planet.nl

Steven de Clercq (web-master) declercq@vecht.nl

Petri van het Kaar (Cultuurprijs) kaar@planet.nlACTUALITEITEN:


U I T G E L I C H T


 • Zondagmiddag 8 november 2009

Muzikale Jonge Meesters op Nyenrode

In teken van 400 jaar Hudson een Amerikaans programma:

Operaconcert "BROOKLYN BRIDGE BREUKELEN" met o.a.

- Jazzopera Blue Monday van George Gershwin

- Miniopera A Hand of Bridge van Samuel Barber.

Topstudenten van de Rotterdam Classical Music Academy tonen hun talent o.l.v. een bekend Amerikaans dirigent.

Locatie: kasteel Nyenrode, Breukelen

Informatie: Quality in music qualityinmusic.nl

Contact: Quality in Music, E. Zeldenrust, ej.zeldenrust@hetnet.nlCultuurprijzen: VechtParel en PublieksJuweel

Cultuurplatform zoekt Vechtjuwelen

Het Cultuurplatform Vechtstreek reikt deze zomer voor de tweede keer de VechtParel en het PublieksJuweel uit. Deze cultuurprijzen, waarmee het platform vorig jaar voor het eerst van start ging, zijn bedoeld om aandacht te geven aan culturele initiatieven in de Vechtstreek, in het bijzonder binnen de gemeenten Loenen, Breukelen en Maarssen.

Wie maakt kans?

Het Cultuurplatform is op zoek naar kandidaten voor deze zogenoemde Vechtjuwelen. Het gaat hierbij om opmerkelijke initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Bijvoorbeeld een initiatief dat uitblinkt in originaliteit of populariteit. Ook een persoon of organisatie die veel voor de cultuur in de Vechtstreek heeft betekend, of nóg betekent, kan worden aangemeld of zichzelf kandidaat stellen. Iemand met een goed idee om cultuur in de Vechtstreek te bevorderen, bijvoorbeeld door een kunstmarkt te organiseren, kan eveneens meedingen naar een Vechtjuweel.

Aanmelden

Inzendingen moeten voorzien zijn van de naam van het initiatief, de contactpersoon en de contactgegevens van de inzender. Aanmelden kan tot 15 augustus bij het Cultuurplatform Vechtstreek. Per e-mail naar: info@cultuurplatformvechtstreek.nl Of per post naar: Cultuurplatform Vechtstreek p/a Bibliotheek AVV Harmonieplein 2 3603 BM Maarssen

Jury en prijsuitreiking

De uitreiking van de VechtParel en het PublieksJuweel 2009 vindt plaats op 12 september tijdens Open Monumentendag op Slot Zuylen. Een vijfkoppige jury kiest uit de ingezonden kandidaten vooraf de elf mooiste Vechtjuwelen. Daarvan benoemt zij één tot VechtParel 2009. De overige tien kandidaten krijgen ter plekke de gelegenheid zich voor te stellen aan het aanwezige publiek, dat hieruit vervolgens de favoriet (het PublieksJuweel) kiest. In de jury 2009 hebben de twee juwelenwinnaars van vorig jaar zitting. Dit zijn ‘polderwachter’ Marcel Blekendaal (VechtParel) en Dik van ’t Hof van Park Podium Boom en Bosch (PublieksJuweel). Daarnaast leveren de gemeenten Loenen, Breukelen en Maarssen ieder één ter zake kundig jurylid.

Prijzen

De winnaar van de VechtParel ontvangt naast de jaarlijkse VechtParel een geldbedrag waarmee een ingediend plan, of een nog nader te definiëren plan, uitgevoerd kan worden. De winnaar van het PublieksJuweel verdient een workshop of een andere blijk van waardering, zoals een geldbedrag.


"Kantje Boord", het veerpontje Nigtevecht - Nederhorst den Berg wordt hersteld

De gemeente Wijdemeren heeft € 50.000,- op de begroting gezet voor renovatie van het veerpontje Nigtevecht - Nederhorst den Berg. De totale renovatie kost € 425.000,-. Daarvan betalen de provincies Noord-Holland en Utrecht samen € 325.000,-. Het restant moet door de beide gemeenten Loenen en Wijdemeren worden opgebracht. Volgens planning wordt nog dit jaar begonnen met de werkzaamheden. Het veerpontje zelf, de steigers en een wachthuisje vallen onder de renovatie. Tot op heden is er een klein motorveerpontje, dat eigenlijk niet meer van deze tijd is.

Bron: Nieuwsbrief Vereniging Vrienden van de Voetveren, No. 32, 28 juni 2009 - oplage: 419 stuks.


Kennismaking met Historische Kringen

Op uitnodiging van het Cultuurplatform vond op 12 februari jl. in het gemeentehuis van Loenen en geanimeerde kennismaking plaats tussen de besturen van de Historische Kringen van Loenen, Breukelen en Maarssen en een afvaardiging van het Cultuurplatform.

Over en weer is er een grote bereidheid tot samenwerken. Welke projecten lenen zich daar voor?

 • het Hooibergen project (zie hieronder bij "projecten"). Hier gaat het om vrijwilligers die bereid zijn systematisch de streek door te trekken om te inventariseren waar nog hooibergen en andere karakteristieke elementen uit het agrarisch erfgoed zijn. Bij voldoende belangstelling wordt voor de vrijwilligers een speciale cursus georganiseerd.
 • de Open Monumentendag. Het thema voor 2009 is: 'Op de kaart'. Deze dag biedt een geweldige kans om Vecht-lang samen te werken en de bewoners van de Vechtstreek te verlokken bij de buren op bezoek te gaan. Slot Zuylen biedt aan om het thema van het jaar in ruimere context te plaatsen in de vorm van een tentoonstelling.WERKGROEPEN:

Het Cultuurplatform heeft drie WERKGROEPEN:

- om de gemeenten te adviseren over de jaarlijkse cultuurprijs (Contact: Petri van het Kaar kaar@planet.nl )

- de werkgroep activiteiten

- de werkgroep monumenten


Werkgroep Activiteiten:


Tom Blanken tom.blanken@planet.nl

Elfride Zeldenrust ej.zeldenrust@hetnet.nl

Ton Blokhuis huisblok@worldonline.nl

Wilma van der Heijden wilmavanderheijden@casema.nl

Carla Retèl carlaretschip@ziggo.nl


Doelstellingen

 • Het signaleren, stimuleren en initiëren van culturele en kunstactiviteiten met een breed draagvlak qua leeftijd, op cultureel/sociale gebied en wat betreft balans tussen professionele en amateur uitingen in de Vechtstreek regio
 • Het bevorderen van een regionale uitstraling van de activiteiten, ook als die op lokaal niveau plaatsvinden.
 • Het maximaal gebruik maken van het bestaande activiteiten aanbod in de regio.
 • De werkgroep ziet het als haar voornaamste rol om (nieuwe) kunst en cultuur concepten te (helpen) formuleren, uitvoering van activiteiten te initiëren en stimuleren en, indien gewenst, op afstand regie te kunnen uitoefenen. Uitvoering van de activiteiten zal bij bestaande (andere) partijen in de regio blijven berusten.


Werkgroep Monumenten:


Agaath Witteman (voorzitter) awitteman@xs4all.nl

Arie Manten aenh_manten@hotmail.com

Lucile van Tuyll van Serooskerken triade.tuyll@wxs.nl

Nicolette Ledeboer Nicolette.Ledeboer@kpnmail.nl

Hans van Bemmel h.bemmel@wanadoo.nl

Kees Verhaar kees.verhaar@hetnet.nl]

Steven de Clercq declercq@vecht.nl


Doelstellingen

De werkgroep Monumenten stelt zich ten doel het cultureel erfgoed in de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen onder de aandacht te brengen, dit erfgoed te beschermen en te behouden voor het nageslacht.

Dit wil de werkgroep doen door te bevorderen dat:

 • via prikkelende informatie en attractieve ondernemingen bij de bewoners een bewustwordingsproces op gang wordt gebracht van de cultuurrijkdom van hun omgeving;
 • verdwenen erfgoed beschreven wordt;
 • onderzoek gedaan wordt naar bedreigd erfgoed en publicaties over dit erfgoed het licht zien;
 • kwaliteitseisen gesteld worden aan de inrichting van het landelijk gebied.


Onder cultureel erfgoed verstaat de werkgroep zowel alle boven- en ondergrondse monumenten als het cultureel-historisch landschap. Ook de musea ziet de werkgroep als haar aandachtsgebied.

Prikkelende informatie kan geschieden in de vorm van informatieborden bij monumenten, artikelen en brochures over het erfgoed en tentoonstellingen rondom een ‘Vecht’thema, van gevonden objecten en interessante regionale privé-collecties.

Attractieve ondernemingen kunnen zijn: fiets- en wandeltochten langs de monumenten, speurtochten voor de jeugd op zoek naar sporen van het verleden, boottochten langs de historische beschoeiingen in de Vecht.


Projecten van de werkgroep Monumenten


Project: Hooibergen

(trekkers: Agaath Witteman en Arie Manten)

Hooibergen hebben eeuwen lang een vanzelfsprekend onderdeel uitgemaakt van een boerderij-ensenble. De laatste jaren verdwijnt de hooiberg echter in hoog tempo. Hooibergen zijn doorgaans niet geïnventariseerd en ook niet opgenomen in monumenten inventarisaties. De Werkgroep heeft dit probleem bij de drie gemeenten onder de aandacht gebracht met het verzoek aandacht te besteden aan deze even karakteristieke als kwetsbare elementen.

De Werkgroep stelt voor om de nog bestaande hooibergen met behulp van de historische kringen en vrijwilligers te inventariseren. Voor de begeleiding van dit project en voor professionele ondersteuning en de verwerking van verkregen gegevens is contact opgenomen met Landschap Erfgoed Utrecht.

Contact: Agaath Witteman awitteman@xs4all.nl & Arie Manten aenh_manten@hotmail.com


Project: Dakpanbeschoeiing Jaagpad

(trekkers: Hans van Bemmel & Steven de Clercq)

De Werkgroep heeft het initiatief genomen een onderzoek te starten naar de achtergrond van de voor de Vechtstreek zo karakteristieke oeverbeschoeiing met gestapelde dakpannen. Aanleiding is dat deze beschoeiing over grote lengtes in slechte staat verkeert en hersteld of vervangen moet worden. Maar een beschoeiing van gestapelde pannen kost ca 4 x zo veel als een ‘gewone’ met hardhout.

Doel van het onderzoek is meer over de achtergrond van deze beschoeiingen te weten te komen en daarmee een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de discussie over herstel. Voortbouwend op een eerste oriënterend onderzoek is het voornemen het onderzoek in 2009 voort te zetten en af te ronden in de vorm van een artikel in het tijdschrift van een van de historische kringen. Dit onderzoek past in een ruimer onderzoek naar de geschiedenis en het functioneren van het Jaagpad dat onderdeel uitmaakt van het AVP-project ‘Vechtoever, zien en gezien worden!’ (zie hieronder).

Contact: Hans van Bemmel h.bemmel@wanadoo.nl


Project: Vechtoever, zien en gezien worden! (Herstel hoofdverdedigingslinie)

(trekker: Vechtplassencommissie)

Het project vloeit voort uit de ambitie van de Gebiedsvisie Vechtstreek: De opwaardering van het Zandpad/de oostelijke Vechtoever door deze autoluw te maken en de rivier beter toegankelijk, zowel fysiek als visueel, Hier liggen kansen voor zowel natuur en recreatie.

Het project bestaat uit een onderzoek naar de geschiedenis van de oevers van de Vecht als o.a. transportader, waterkering en hoofdverdedigingslinie in de Hollandse Waterlinie. Hieronder vallen ook de eigendomsverhoudingen en het onderhoud, constructie en gerelateerde historische elementen (rolpalen, sluizen, bruggen, hoefslagen, enz.). Twee werkdagen hebben tot doel om met selectief kappen van enkele stukken een toekomstbeeld te schetsen.

De Gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden heeft de Vechtplassencommissie verzocht op te treden als opdrachtgever. Verder participeren: de gemeenten Maarssen Breukelen en Landschap Erfgoed Utrecht.

Contact: Steven de Clercq declercq@vecht.nlAGENDA

N.B. Het Cultuurplatform Vechtstreek treedt doorgaans niet zelf op als organisator. Daarentegen signaleert het Cultuurplatform activiteiten die door derden worden ontplooid. Initiatieven en activiteiten waarvan het Cultuurplatform van mening is dat deze passen binnen de doelstelling kunnen op deze AGENDA vermeld worden. De verantwoordelijkheid berust bij de initiatiefnemer, wiens contactadres derhalve vermeld is.


 • 15 - 16 mei 2010

KunstRonde Vecht en Plassen

Locatie: Oostelijke Vechtstreek en Vechtplassen

Informatie: kunstronde.nl

Contact: Carla Retèl carlaretschip@ziggo.nl


 • Zondagmiddag 28 maart 2010

3e Jonge Talenten Concert op Nyenrode

Het resultaat van een groot masterclassproject o.l.v. Liza Ferschtmann, die naast de studenten ook zelf zal optreden met de Jaargetijden van Vivaldi, The Seasons van Raskatov en Tchaikovsky.

Locatie: kasteel Nyenrode

Informatie: Quality in music qualityinmusic.nl

Contact: Quality in Music, E. Zeldenrust, ej.zeldenrust@hetnet.nl


 • Vrijdag 26 maart 2010

Concert in Tienhoven

Voorjaarsconcert met Lisa Jacobs en Ksenia Kouzmenko

Locatie: Kerkje Tienhoven, aanvang: 20:30 uur

Losse kaarten à € 19,- via boekhandels Bouwman (Maarssen), van Kralingen (Breukelen) of Sigarenmagazijn De Beurs (Loenen) Abonnement à € 50,- op rekening No. 36 91 06 458 tnv Stichting Concert in Tienhoeven


 • Vrijdag 27 november 2009

Concert in Tienhoven

Jubileumconcert door Trio Martinu

Locatie: Kerkje Tienhoven, aanvang: 20:30 uur

Losse kaarten à € 19,- via boekhandels Bouwman (Maarssen), van Kralingen (Breukelen) of Sigarenmagazijn De Beurs (Loenen) Abonnement à € 50,- op rekening No. 36 91 06 458 tnv Stichting Concert in Tienhoeven


 • Zondagmiddag 8 november 2009

2e Jonge Talenten Concert op Nyenrode

In teken van 400 jaar Hudson een Amerikaans programma. O.a. de opera Blue Monday van Gershwin; A hand of bridge van Barber; Appalachian Spring van Copland.

Zangsolisten, koor en orkest allen conservatoriumstudenten o.l.v. een bekend Amerikaans dirigent.

Locatie: kasteel Nyenrode

Informatie: Quality in music qualityinmusic.nl

Contact: Quality in Music, E. Zeldenrust, ej.zeldenrust@hetnet.nl


 • Zondag 4 oktober 2009

Fruitdag op Slot Zuylen'

Walter den Hollander, tuinbaas van het slot en winnaar van het Publieksjuweel 2009, geeft om 13:00 en 15:00 informatie over snowien van fruitbomen. Op de 'fruittafel van de tuinbaas' ziet u dat er meer appel- en perensoorten zijn dan u voor mogelijk hield. Verder is er in zowel het museum als het park veel te beleven en staan er kramen met ambachtelijke prodcuten, jams, etc, en tuin- en parkmachines en snoeigereedschap etc.

Locatie: Slot Zuylen, Oud Zuilen

Informatie: slotzuylen.nl


 • 23 augustus - 4 oktober 2009

Najaar in beeldentuin 'De Tienhof'

Twintig beeldhouwes en één schilder tonen meer dan 200 werken

Locatie: De Tienhof, Laan van Niftarlake 97, 3612 BP Tienhoven

Informatie: detienhof.nl

Contact: Louis de Vocht infor@detienhof.nl


 • Maandag 28 september 2009

Informatie- en duscussieavond Utrechtse Vecht en Weiden

Natuur en Milieu Utrecht organiseert deze avond met het oogmerk informatie te verschaffen over de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Daarbij komt ook aan de orde wat wij als gebied zouden willen en hoe we die ambitie kunnen bereiken. Voor goede projecten is subsidie beschikbaar.

De Agenda Vitaal Platteland is een provinciale subsidieregeling met als doel het landelijk gebied vitaler en mooier te maken en gaat over 3 thema's:

- Natuur

- Landschap en cultuurhistorie

- Sociaal-economische vitaliteit.

Locatie: Bonifatiushuis, Straatweg 59, 3621 BH Breukelen

Deelname: gratis

Aanmelden verplicht info@nmu.nl

Voor nadere vragen: Natuur en Milieu Utrecht, Claudia van Holsteijn. T: 030 2567 366


 • Donderdag 17 september 2009

Concert in Tienhoven

Horus Trio

Locatie: Kerkje Tienhoven, aanvang: 20:30 uur

Losse kaarten à € 19,- via boekhandels Bouwman (Maarssen), van Kralingen (Breukelen) of Sigarenmagazijn De Beurs (Loenen) Abonnement à € 50,- op rekening No. 36 91 06 458 tnv Stichting Concert in Tienhoeven


 • Zaterdag 12 september 2009

Prijsuitreiking Cultuurprijzen: VechtParel en PublieksJuweel

Vanaf 15:00 uur Voorafgaand aan de prijsuitreiking presenteren de genomineerden zich op het voorterrein van Slot Zuylen. Tevens start daar ook het stemmen voor de Publieksprijs.

Om 17:00 uur worden de prijzen uitgereikt.

Locatie: Slot Zuylen


 • Zaterdag 12 en Zondag 13 september 2009

Open Monumentendag - thema: "Op de kaart"

Locaties: Monumenten in Loenen, Breukelen en Maarssen; introductie in Slot Zuylen

Informatie: openmonumentendag.nl


 • 29 augustus 2009

Muziek aan de Sluis

Locatie: Nieuwersluis

Informatie: [1]

Contact: Wendy Oostveen wendy@stoutesoldaatje.nl

Contact binnen Cultuurplatform: Elfride Zeldenrust ej.zeldenrust@hetnet.nl en/of Tom Blanken tom.blanken@planet.nl


 • 29 augustus 2009

De Theekoepelparade

Sloepen voorzien van manden met hapjes en drankjes varen naar 3 theekoepels (Parktuin Beek en Hoff, Vegtlust en Vrederust) alwaar korte uitvoeringen (toneel, muziek) plaatsvinden.

Initiatief: Culturele Raad Loenen i.s.m. Rotary Breukelen-Vechtstreek.

Informatie: [2]

Contact: Jeanine van Rossum 0294-233232 en Mieke Westveen 0294-234590 loenencultuur@gmail.com


 • 17-26 juli 2009

Europa Cantat

Locatie: Utrecht en omgeving

Informatie: [3]

Contact binnen Cultuurplatform: Ton Blokhuis huisblok@worldonline.nl


 • 17 mei 2009

Het Nyenrodeproject Jonge Talenten start met Henri Purcell's Dido en Aeneas, uitgevoerd onder de naam 'Engelse Pracht'

Locatie: kasteel Nyenrode

Informatie: Quality in music qualityinmusic.nl

Contact: Quality in Music, E. Zeldenrust, ej.zeldenrust@hetnet.nl


 • 16-17 mei 2009

KunstRonde Vecht en Plassen

Locatie: Oostelijke Vechtstreek en Vechtplassen

Informatie: kunstronde.nl

Contact: Hansje Aelvoet info@hansjeaelvoet.nl

Contact binnen Cultuurplatform: carlaretschip@ziggo.nl


 • 23 april 2009 19:00 uur

Kennismakingsavond Industrieel Erfgoed

Landschap Erfgoed Utrecht en de Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed (USINE) nodigen alle regionale en lokale historusche verenigingen en erfgoedorganisaties in de regio uit voor een kennismakingsavond. Een avond waarop zij zichzelf kunnen presenteren en waarop kan worden besproken wat de stichtingen voor het veld kunnen betekenen.

De avond start met een rondleiding over de museumwerf (19:15 - 19:45 uur)

Locatie: Museumwerf Vreeswijk, Wierselaan 113, 3433 ZS Nieuwegein

Aanmelden: landschaperfgoedutrecht.nl o.v.v. Vreeswijk 23-4-2009

contact: mevrouw Arien Heering van Landschap Erfgoed Utrecht 030 22 19 765


 • 29 maart 2009 16:00 uur

Lenteconcert in de serie Virtuoos aan de Vecht met o.a. De vier Jaargetijden "de Lente" van Vivaldi, Opera Aria's van Händel en Mozart, een Orgelconcert van Bach en Romance van Beethoven.

Uitvoerenden o.a. Elisabeth Perry (Viool), Rosanne van Sandwijk (Mezzosopraan) en Carolyn Watkinson.

Locatie: Grote Kerk te Vreeland

Informatie: qualityinmusic.nl

contact: qmusic@planet.nl


 • 25 Maart - woensdag - 14.30 - 17.30

Presentatie van De Historische Canon Tussen Vecht en Eem - en het onderwijs. Presentatie van de Canon en tevens viering van 15-jarig bestaan van de Stichting Omgevingseducatie.

Plaats: Burgerzaal van het Raadhuis, Dudokpark 1, Hilversum.

Aanmelden bij secretariaat@tussenvechteneem.nl


 • 21 maart 2009

Werkdag Project "Vechtoevers, zien en gezien worden!" (zie ook hierboven onder "projecten") gericht op herstel van visuele en fysieke relatie tussen de Vecht en de Vechtoevers met het achterland, gericht op het zichtbaar en toegankelijk maken van de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, waaraan de Vechtstreek zijn identiteit en faam ontleent.

Plaats Tussen Geesberge en Gunterstein

Contact: P. Rombouts pqr@wxs.nl en Steven de Clercq declercq@vecht.nl

Contact binnen Cultuurplatform: Steven de Clercq declercq@vecht.nl


 • 7 maart 2009

Een middag- en avondvullend programma verzorgd door de Vechtse Parlevinkers.

Plaats: Theater 4in1, Schepersweg 6a, Breukelen

Contact: P. Huidig phuidig@zonnet.nl

Contact binnen Cultuurplatform: Ton Blokhuis huisblok@worldonline.nl


 • 15 februari t/m 17 mei 2009

KLEURRIJK BUITENLAND, Reisimpressies uit de 19e en 20ste eeuw

Plaats: PYGMALION Beelndende Kunst, Langegracht 44, 3601 AJ Maarssen pygmalion-art.com

Contact: Jaap Versteegh jaap.versteegh@pygmalion-art.com


LINKS


Overheden

Gemeente Maarssen [4]

Gemeente Breukelen [5]

Gemeente Loenen [6]

Gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden [7]

Provincie Utrecht [8]


De Vechtstreek

De Vechtstreek [9]

Vechtplassencommissie [10]

Groene Hart [11]

Nieuwe Hollandse Waterlinie [12]

Spaar het Gein [13]

Vechtgids [14]

Vechtkronkels [15]


Musea, archieven, bibliotheken en Historische Kringen

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen [16]

Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen [17]


Slot Zuylen, Oud Zuilen [18]

Museum Maarssen [19]

Venster op de Vecht [20]

Nederlandse Drogisterij Museum [21]

Museum de Ronde Venen [22]

Kasteelmuseum Sypestein [23]


Oudheidkundige Genootschap Niftarlake ([24]

Tussen Vecht en Eem [25]

Historische Kring Maarssen [26]

Historische Kring Breukelen [27]

Historische Kring Loenen [28]

Historische Vereniging Maartensdijk [29]

Historische Kring Nederhorst den Berg historischekring.nl/

Erfgoed Utrecht [30]

Collectie Utrecht [31]

Oud-Utrecht [32]


Musea zonder website alleen op afspraak!

Kruideniersmuseum Het Winkeltje, 0346-281488 Laan van Niftarlake 12, Tienhoven

Boerenmuseum Wat een Geluk, 0346-281348 Looijdijk 81, Tienhoven

Schaatsmuseum Tienhoven, 0346-281789 Laan van Niftarlake 49, Tienhoven


Kunst en Cultuur Instellingen

Cultuur Utrecht.nl cultuurutrecht.nl

Landschap Erfgoed Utrecht andschaperfgoedutrecht.nl

Kunst Centraal kunstcentraal.nl

ZIMIHC zimihc.nl

Het Utrecht Landschap utrechtslandschap.nl

De Hollandsche Molen molens.nl

De molens van de Ronde Venen balgooi.nl/molens

Boerderijen Stichting Utrecht utrechtseboerderijen.nl

Kunstronde Vecht en Plassen kunstronde.nl

Beeldentuin De Tienhof detienhof.nl

De Vechtstreekkamer pygmalion-art.com

Pygmalion Beeldende Kunst pygmalion-art.com

Quality in music qualityinmusic.nl

Culturele Raad Loenen loenencultuur.nl


Locale groeperingen

Vrienden van de Vecht vecht.nl

Nieuwersluis Bestaat nieuwersluisbestaat.nl/

Dorpsraad Nigtevecht dorpsraadnigtevecht.nl


Toerisme & recreatie

UTR Utrecht Toerisme en Recreatie u-tr.nl

Vecht Exclusief vechtexclusief.nl

Gilde Maarssen gilde-maarssen.nl